Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail

Przedszkolak z klasą

rysenek przedstawia logotypy zgodnie z wytycznymi I

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W ramach umowy UDA-RPSL.11.01.02-24-023C/16 z dnia 20.07.2016 r.

Oś Priorytetowa XI– Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,

Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego,

Poddziałanie 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej –RIT

Wartość całkowita projektu: 255.896,93 zł.

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 217.512,39 zł.

Realizacja odbywała się w Przedszkolu Publicznym „Kraina Odkrywców” w Turzy Śląskiej w terminie 01.08.2016 r. do 31.08.2017 r., i zakładała objęcie wsparciem wszystkich przedszkolaków.

Celem projektu było: wzrost jakości i atrakcyjności zadań edukacyjno-wychowawczych w przedszkolu w Turzy Śląskiej dla 125 przedszkolaków w tym utworzenie 32 nowych miejsc przedszkolnych. Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych, kompleksowa diagnoza logopedyczna, wzrost aktywizacji ruchowej korygującej wady postawy u dzieci oraz rozwijanie zainteresowań dzieci nowoczesnymi metodami nauczania z zastosowaniem narzędzi TIK. Dodatkowo wsparciem zostali objęci pracownicy przedszkola tj. jeden nauczyciel, 1 pomoc nauczyciela oraz jeden pracownik obsługi. Osoby te zostały zatrudnione w przedszkolu. W ramach realizacji projektu zakupiono materiały papiernicze, plastyczne oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć i realizacji założeń projektu. Ponadto przeprowadzono szereg zajęć dodatkowych w ramach projektu mogących przyczynić się do poprawy życia przedszkolaków (logopedia, rytmika, gimnastyka korekcyjna).

Wniosek ten był kontynuacją działań związanych z otrzymaniem dofinansowania do inwestycji budowy przedszkola w ramach naboru nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-009/15.

Dzięki w/w inwestycji beneficjent utworzył nowe miejsca przedszkolne.

 

 

 

 

do góry