Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
 • język migowy
 • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gmina Gorzyce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Gminy Gorzyce

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Powody wyłączeń

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
 • treści będące w posiadaniu naszego podmiotu, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której nie jesteśmy uprawnieni,
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Treści niedostępne

 • wybrane dokumenty do pobrania nie są całkowicie dostępne cyfrowo.
 • wybrane podstrony, mogą nie posiadać w pełni poprawnego formatowania treści
 • wybrane materiały publikowane w zewnętrznych kanałach informacyjnych mogą nie być całkowicie dostępne cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Beata Futerska, promocjagminy@gorzyce.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 4513056 wew. 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Gorzycach,
ul. Kościelna 15. 44-350 Gorzyce

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do budynku bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych (schodów). Przy wejściu znajduje się dzwonek. Za drzwiami wejściowymi bezpośrednio znajduje się Biuro Obsługi Klienta. W Urzędzie nie ma konieczności przechodzenia przez obszary kontroli. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Na parterze znajduje się monitor z tablicą informacyjną z opcjami dostępnymi dla osób ze szczególnymi potrzebami, zawierającą informację głosową o rozmieszczeniu pomieszczeń w budynku. Drzwi do budynku są automatyczne.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Korytarz na parterze oraz Biuro Obsługi Klienta dostępne są dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na skomplikowaną architekturę w budynku nie ma windy, na poszczególne kondygnacje prowadzą schody bez platform schodowych dla niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Przed wejściem na schody znajdują się taśmy kontrastowe.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Dla osób niewidomych i słabowidzących znajdują się oznaczenia w alfabecie Brajla oraz oznaczenia kontrastowe. W budynku znajduje się tablica informująca głosowo o rozmieszczeniu pomieszczeń w budynku. Ze względu na brak technicznych możliwości zamontowania w budynku platform schodowych i windy osoby ze szczególnymi potrzebami otrzymają niezbędne wsparcie umożliwiające realizację ich potrzeb (zostanie zapewniony dostęp alternatywny).

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Naprzeciwko wejścia do budynku znajduje się parking, gdzie wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Osoby słabosłyszące/niesłyszące obsługiwane są w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty w Biurze Obsługi Klienta, tel. 32 4513056, e-mail: gorzyce@gorzyce.pl

Urząd Gminy w Gorzycach
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Do drzwi wejściowych prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu znajduje się dzwonek, drzwi do budynku otwierają się automatycznie, po naciśnięciu na oznaczony przycisk. Pomieszczenia Urzędu znajdują się na jednej kondygnacji (parter). W Urzędzie nie ma konieczności przechodzenia przez obszary kontroli. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Na parterze znajduje się monitor z tablicą informacyjną z opcjami dostępnymi dla osób ze szczególnymi potrzebami, zawierającą informację głosową o rozmieszczeniu pomieszczeń w budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Korytarz, pomieszczenia biurowe Urzędu oraz toaleta znajdują się na parterze budynku i są dostępne dla osób niepełnosprawnych. W holu znajduje się stanowisko pracy umożliwiające obsługę osoby niepełnosprawnej bez konieczności wchodzenia do biura.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, są oznaczenia w alfabecie Brajla oraz oznaczenia kontrastowe dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoby ze szczególnymi potrzebami otrzymają niezbędne wsparcie umożliwiające realizację ich potrzeb.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Z tyłu budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (w bliskim sąsiedztwie podjazdu dla osób niepełnosprawnych)

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Osoby słabosłyszące/niesłyszące obsługiwane są w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty w Biurze Obsługi Klienta, tel. 32 4513056, e-mail: gorzyce@gorzyce.pl

Informacja dodatkowa.
Urząd jest w trakcie wdrażania tablicy informacyjnej z opcjami dostępnymi dla osób ze specjalnymi potrzebami. Tablice zostaną zamontowane na przełomie roku. Ponadto w budynkach zostały wprowadzone oznaczenia kontrastowe w postaci taśm, przy wejściach głównych oraz przy wejściu na schody.

do góry