Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
 • język migowy
 • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail

Iceland Lichtenstein Norway grants

Iceland Lichtenstein Norway grants - logo            logo WFOŚ

 

W marcu 2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Gorzyce na dofinansowanie projektu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.
Projekt „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce” korzysta z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszu EOG. 

 • Wartość całkowita projektu według złożonego wniosku wynosi 11.647.806,33 zł
 • Dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG: 6.828.291,40 zł
 • Dofinansowanie z budżetu państwa: 1.204.992,60 zł
 • Operator programu: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Beneficjent: Gmina Gorzyce 
 • Partner projektu: Norce Norwegian Research Centre AS, www.norceresearch.no

To wyjątkowo pozytywny i zrównoważony projekt, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków. Kompleksowa modernizacja obiektów szkolnych zmniejszy zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną oraz przyczyni się do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ograniczenie wydzielania substancji szkodliwych do atmosferyi efektywniejsze wykorzystanie energii, przyniesie wiele korzyści zarówno dla społeczności lokalnej, jak i dla planety jako całości.

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Zalety wynikające z tej inwestycji to m.in. obniżenie rachunków za energię co oznacza więcej dostępnych środków na inne cele edukacyjne i społeczne, zwiększenie komfortu termicznego w budynkach, poprawę jakości powietrza wewnętrznego, zmniejszeniu zależności od konwencjonalnych źródeł energii oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń, co przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Dodatkowo, projekt ten może posłużyć jako przykład dla innych instytucji i społeczności, zachęcając do podobnych inwestycji w efektywność energetyczną.

Projekt termomodernizacji obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śląskiej jest bardzo kompleksowy i obejmuje wiele istotnych działań związanych z optymalizacją zużycia energii oraz dostosowaniem budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wprowadzając tym samym element równości ułatwiający dostęp do edukacji dla wszystkich uczniów, niezależnie od ich zdolności fizycznych.

Oto kilka kluczowych aspektów i kroków, które zostaną uwzględnione w realizacji tego projektu:

 1. Izolacja termiczna ścian zewnętrznych i dachu
 2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 3. Modernizacja instalacji grzewczej i ciepłej wody
 4. Wymiana oświetlenia
 5. Wentylacja mechaniczna
 6. Instalacje fotowoltaiczne
 7. Dostosowanie budynku dla osób z niepełnosprawnościami
 8. Działania promocyjne

Projekt modernizacji energetycznej obiektu edukacyjnego przyczyni się zarówno do obniżenia kosztów eksploatacji budynku, jak i do zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne. Jest to inwestycja w przyszłość, poprawiająca warunki nauki oraz życia społeczności lokalnej, jednocześnie promująca zrównoważony rozwój.

Działania edukacyjne:

Projekt obejmuje przeprowadzenie kampanii edukacyjnej, której głównym celem będzie zmiana świadomości i postaw dorosłych mieszkańców gminy Gorzyce. Kampania edukacyjna będzie odgrywać kluczową rolę w informowaniu społeczności na temat ważnych kwestii i zachęcaniu do pozytywnych zmian. 

Działania polegać będą na intensywnej edukacji bezpośredniej oraz zapewnieniu transparentności i otwartej komunikacji na każdym etapie projektu, co jest kluczowe dla zbudowania zaufanej społeczności i skutecznego przekazywania informacji. Włączenie elementu interaktywnego, takiego jak śledzenie postępów i wyników projektu, znacznie zwiększy zaangażowanie mieszkańców gminy. 

Zatem w ramach ww. kampanii edukacyjnej zorganizowane będą:

 1. warsztaty i prezentacje, podczas których będzie można bezpośrednio komunikować się z mieszkańcami - przedstawić im cele projektu, wyjaśnić, jakie korzyści mogą wyniknąć z przeprowadzenia zmian, i zachęcić do aktywnego udziału w procesie,
 2. spotkania w różnych grupach społecznych, biorąc pod uwagę różnice wiekowe czy ekonomiczne, na których będzie można omówić postępy, zgłaszać pytania i podzielić się pomysłami,
 3. wirtualne narzędzia śledzenia - platforma internetowa lub aplikacja, na której mieszkańcy będą mogli śledzić postępy projektu w czasie rzeczywistym oraz na bieżąco monitorować, jak ich zaangażowanie przyczynia się do osiągnięcia celów.

Kluczem do sukcesu będzie otwarta komunikacja, współpraca z lokalną społecznością i elastyczność w dostosowywaniu strategii edukacyjnej w miarę potrzeb.

Grupą docelową działań edukacyjnych będą również uczniowie ZSP w Turzy  Śląskiej.\ Dla grup młodszych przewidywany jest program edukacyjny, m.in. lekcje tematyczne, interaktywne zajęcia, prezentacje gościnne czy wizyty terenowe z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE). Edukacja w tych obszarach może przyczynić się nie tylko do zwiększenia świadomości ekologicznej, ale również do promowania proekologicznych postaw już od najmłodszych lat. Kontynuacją ww. działań edukacyjnych będzie międzyszkolny konkurs plastyczny, który dodatkowo zmotywuje uczniów do zaangażowania się w tematykę projektu oraz wykorzystania swojej kreatywności do przekazywania istotnych przesłań ekologicznych.

W najstarszych klasach w ramach projektu zostaną utworzone kółka zainteresowań jako sposób na zaangażowanie uczniów i pogłębienie ich wiedzy na temat efektywności energetycznej, zrównoważonego korzystania z zasobów oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE).Organizacja kółek zainteresowań dostarczy uczniom nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznych umiejętności, które mogą wykorzystać w codziennym życiu i przyczynić się do długofalowej zmiany w zakresie świadomości ekologicznej.

W projekcie planowane są także działania informacyjno-promocyjne, które są kluczowe dla skutecznego przekazywania idei projektu oraz zaangażowania społeczności w proces współpracy z wykorzystaniem funduszy norweskich. Działania te będą dynamiczne, zaangażowane i dostosowane do specyfiki społeczności, której projekt dotyczy.

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Gmina Gorzyce.

 

do góry