Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail

Rządowy Fundusz Polski Ład

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To Program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu.

 

Rozbudowa ul. 27 Marca w Turzy Śląskiej

tablica informacyjna

Zadanie otrzymało dofinansowanie w formie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.573.745,00 zł.

Całkowity koszt zadania: 5.867.100,00 zł.

W ramach zadania nastąpi rozbudowa drogi gminnej na długości 737 m, szerokość docelowa 4,5 m, posiadająca obustronne pobocza o szer. 0,75 m na całej długości. Zakres zadania obejmuje m.in. następujące roboty:

- roboty przygotowawcze, ziemne, budowa jezdni, zjazdów, skarpy i pobocza, przepust pod drogą, kanał technologiczny, teletechnika, sieć elektroenergetyczna, linia napowietrzna oświetleniowa, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociąg.

Inwestycja poprawi płynność ruchu, bezpieczeństwo, komfort jazdy, atrakcyjność inwestycyjną, gospodarczą i społeczną.

 

 

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg

 gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach

tablica informacyjna

Zadanie otrzymało dofinansowanie w formie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 10.266.003,00 zł.

Całkowity koszt zadania: 10.812.010,25 zł.

W ramach zadania podczas robót ziemnych zostanie rozebrana istniejąca nawierzchnia jezdni oraz konstrukcja zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego. Zaprojektowano nawierzchnie jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej o szerokości jak w stanie istniejącym o spadku jednostronnym i częściowo daszkowym. Jezdnia na całej swojej długości zostanie obramowana krawężnikiem betonowym najazdowym. Pomiędzy nową konstrukcją remontowanej jezdni a granicami pasa drogowego zostanie wykonane pobocze z kruszywa łamanego o zmiennej szerokości. Odwodnienie powierzchniowe zostanie zapewnione przez nadanie jezdni odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych. Odbiór wody deszczowej nastąpi poprzez studzienki ściekowe uliczne podłączone do kanalizacji deszczowej.

 

Odwodnienie wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej ul. Zwycięstwa Turza Śląska

tablica informacyjna

Zadanie otrzymało dofinansowanie w formie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.995.000,00 zł.

Planowany całkowity koszt zadania: 2.040.000,00 zł.

W ramach zadania nastąpi rozbudowa drogi gminnej - 800 mb, roboty ziemne -zostanie rozebrana istniejąca nawierzchnia jezdni oraz  konstrukcja zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego. Nawierzchnie jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej o szerokości jak w stanie istniejącym o spadku daszkowym. Jezdnia na całej swojej długości zostanie obramowana krawężnikiem betonowym najazdowym. Pomiędzy nową konstrukcją remontowanej jezdni a granicami pasa drogowego zostanie wykonane pobocze z kruszywa łamanego. Odwodnienie powierzchniowe zostanie zapewnione przez nadanie jezdni odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych. Odbiór wody deszczowej nastąpi poprzez studzienki ściekowe uliczne podłączone do budowanej kanalizacji deszczowej.

do góry