Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail

Projekty oświatowe

obraz zawiera logotypy

ZDALNA SZKOŁA i ZDALNA SZKOŁA+

 Wniosek Gminy Gorzyce w Ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Osi Priorytetowej I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działania 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - znalazł się już w dniu 2.04.2020 r. na liście 33 wybranych do dofinansowania. Dzięki temu w dniu 7 kwietnia 2020 roku pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Gorzyce została podpisana umowa o powierzenie grantu nr 38/2020. 

Przyznane dofinansowanie wyniosło 80.000 PLN, środki zostały przeznaczone na zakup laptopów do realizacji zadań oświatowych dla największych szkół podstawowych w Gminie Gorzyce: Szkoły Podstawowej im. Wincentego Woźniaka w Czyżowicach, Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Gorzycach, Szkoły Podstawowej w Rogowie oraz Szkoły Podstawowej im. ks. Ewalda Kasperczyka w Turzy Śląskiej. Każda z wymienionych szkół otrzymała z projektu po 10 sztuk laptopów.

W maju 2020 ponownie został złożony wniosek  w Ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Osi Priorytetowej I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działania 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach - Zdalna Szkoła +. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Gmina Gorzyce ponownie podpisała umowę na dofinansowanie w wysokości 94 974,00 PLN. Dzięki temu zostały dofinansowane zakupy 33 laptopów dla następujących szkół Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Bluszczowie, Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Gorzycach, Szkoły Podstawowej w Rogowie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie.

Decyzją Wójta i Rady Gminy Gorzyce w celu bieżącego umożliwienia potrzebującym uczniom zdalnej nauki, dla pozostałych szkół z terenu Gminy Gorzyce  również zostały zakupione laptopy finansowane z budżetu gminy.

 Po zakończeniu nauki zdalnej laptopy stanowią wyposażenie nowoczesnych pracowni komputerowych.

 

Zielone pracownie 

Obraz przedstawia logotyp

W roku 2020 dwie placówki z terenu Gminy Gorzyce otrzymały nagrody pieniężne w 6 edycji konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ”Zielona pracownia_projekt 2020”. Otrzymały je: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olzie – nagroda w wysokości 7 500,00 PLN; Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Bluszczowie – nagroda w wysokości 7 490,97 PLN. W drugim etapie konkursu Gmina Gorzyce wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z wnioskiem w konkursie „Zielona Pracownia 2020” na realizację pracowni w placówkach oświatowych z terenu województwa śląskiego. W tym etapie konkursu Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Bluszczowie otrzymała  dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 29 954,87 PLN, zaś Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olzie otrzymał  dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 29 983,10 PLN.

Dzięki pozyskanym środkom obydwie szkoły będą posiadały wspaniałe pracownie do zajęć przyrodniczych, w których uczniowie będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat środowiska i działań proekologicznych. Nowoczesne pracownie pozwolą zapewnić uczniom solidne podstawy do dalszych etapów kształcenia przedmiotów przyrodniczych.

 

do góry