Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail

Akademia wiedzy

Obraz zawiera logotypy

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.                          

 W ramach umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-03G3/19 z dnia 08.07.2020 r.

 Oś Priorytetowa XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,

Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego,

Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Wartość całkowita projektu: 370.732,60 zł.

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 333.659,34 zł. 

Realizacja odbywać się będzie w  szkołach podstawowych na obszarze gminy tj:

a) w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Gorzycach

b) w Szkole Podstawowej Wincentego Woźniaka w Czyżowicach;

c) w Szkole Podstawowej w Rogowie;

d) w Szkole Podstawowej ks. Ewalda Kasperczyka w Turzy Śląskiej;

e) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olzie;

Celem projektu jest: Celem głównym projektu jest dostęp do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego dla 700 uczniów szkół podstawowych tj.  wiejskiej Gminy Gorzyce i poprawa średniej ocen uczniów klas IV-VIII w roku szkolnym 2020/2021 w stosunku do roku

2019/2020 w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz j. angielskiego poprzez organizację dodatkowych zajęć dla uczniów zdolnych oraz zajęć wyrównawczych oraz zindywidualizowanie pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych przy wykorzystaniu TIK w procesie dydaktycznym,. Zostaną również podniesione kompetencje nauczycieli . Cele szczegółowe:

- wyrównywanie dysproporcji uczniów słabszych oraz rozwój umiejętności i zainteresowań z zakresu przedmiotów

matematyczno-przyrodniczych i języka ang.

- zwiększenie oferty edukacyjnej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów ze SPE

- wzrost kompetencji nauczycieli.

 

do góry