Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail

Kraina Odkrywców

 

Logotypy

Nazwa projektu:  "Kraina Odkrywców".

 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.                W ramach umowy Nr umowy UDA-RPSL.11.01.02-24-048A/16 z dnia 07.11.2016 r.

 Oś Priorytetowa XI– Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,

Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego,

Poddziałanie 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej –RIT

Wartość całkowita projektu: 330.433,75 zł.

Wartość dofinansowania: 280.868,69 zł.

Realizacja odbywała się w Przedszkolu Publicznym „Kraina Odkrywców” w Turzy Śląskiej w terminie 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r., i zakładała objęcie wsparciem wszystkich przedszkolaków.

Celem projektu było: Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych, wzrost jakości i atrakcyjności  zadań edukacyjnych wychowawczych w Przedszkolu Publicznym w Turzy Śląskiej dla 150 przedszkolaków oraz utworzenie 25 nowych miejsc przedszkolnych. Wyrównywanie dysproporcji edukacji przedszkolnej , zainteresowań dzieci zajęciami z jakimi do tej pory miały styczności a co za tym idzie zastosowanie nowoczesnych metodami nauczania. Dodatkowo wsparciem został objęty 1 nauczyciel podwyższy kompetencje edukacyjne. W ramach realizacji projektu zakupiono materiały papiernicze, plastyczne oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć i realizacji założeń projektu. Ponadto przeprowadzono szereg zajęć dodatkowych w ramach projektu mogących przyczynić się do poprawy życia przedszkolaków (logopedia, hortiterapia, zajęcia ogólnorozwojowe).

Dzięki w/w inwestycji beneficjent utworzył nowe miejsca przedszkolne.

do góry