Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
 • język migowy
 • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Kontakt/Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego

Twoja przeglądarka nie obsługuje osadzonego pliku wideo. Możesz go pobrać link do pliku wideo.

Aby skutecznie komunikować się z Gminą Gorzyce osoby niesłyszące lub słabo słyszące, lub z innymi specjalnymi potrzebami mogą:

 1. złożyć WNIOSEK o umówienie spotkania i zapewnienie usługi tłumacza, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się: PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) i SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych).
  Kolejne kroki złożenia WNIOSKU:
 • Pobrać WNIOSEK (dostępny na dole strony) w postaci dokumentu „DOC”. 
 • Po wypełnieniu wersji „DOC” odesłać wybierając jedną z poniższych metod:
  • e-mail na adres  
  • faksem na nr +48 32 45 13 056
   WYSŁAĆ CO NAJMNIEJ NA 3 DNI ROBOCZE PRZED PLANOWANYM SPOTKANIEM.
  • listownie na adres:
   Gmina Gorzyce
   44-350 Gorzyce,
   ul. Kościelna 15
   z dopiskiem na kopercie „WNIOSEK - usługa tłumacza lub specjalna potrzeba”
   (termin spotkania - 3 dni liczone od dnia otrzymania listu)
 1. załatwić sprawę przy pomocy osoby przybranej,
 2. wysłać pismo na adres:
  Gmina Gorzyce
  44-350 Gorzyce,
  ul. Kościelna 15
 3. wysłać e-mail na adres:  
 4. wysłać pismo faksem na nr +48 32 45 13 056
 5. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu:  +48 32 45 13 056 

Wybierając formę komunikacji wymienioną w punkcie 2-6 należy podać następujące informacje:

 • imię i nazwisko osoby uprawnionej,
 • adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym,
 • sposób komunikowania się z osobą uprawnioną - wskazanie adresu e-mail, numeru telefonu, numer faksu,
 • przedmiot rozmowy w Gminie Gorzyce,
 • obecność osoby przybranej / potrzeba zapewnienie usługi tłumacza, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się PJM, SJM, SKOGN,
  lub
 • wskazać specjalną potrzebę osoby.

Gdzie i co możesz załatwić w Urzędzie Gminy Gorzyce

Twoja przeglądarka nie obsługuje osadzonego pliku wideo. Możesz go pobrać link do pliku wideo.

Urząd Gminy w Gorzycach mieści się w dwóch budynkach. Główna siedziba znajduje się w budynku przy ul. Kościelnej 15, gdzie swoje biuro ma Wójt Gminy, Jego zastępca, Sekretarz i Skarbnik.
Ponadto w budynku tym mieszczą się następujące referaty:

 1. Referat Gospodarki Komunalnej, który realizuje zadania z zakresu budownictwa, drogownictwa, ochrony środowiska i gospodarki odpadami, oświetlenia ulicznego, zarządza cmentarzem komunalnym, mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi, gminnymi lokalami użytkowymi.
 2. Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, który zajmuje się gospodarowaniem mieniem komunalnym, w tym nabywaniem, zbywaniem, wydzierżawianiem, oddawaniem w trwały zarząd, użyczenie, czy użytkowanie wieczyste gruntów i budynków gminnych. Prowadzi sprawy związane z podziałami nieruchomości, ich rozgraniczaniem i scalaniem, komunalizacją mienia, zarządza terenami rekreacyjnymi, ścieżkami rowerowymi, drogami wewnętrznymi i rowami melioracyjnymi.
 3. Referat Strategii i Funduszy Zewnętrznych, który zajmuje się pozyskiwaniem i rozliczaniem środków unijnych i innych środków pozabudżetowych na realizację zadań własnych gminy, zgodnie z opracowaną Strategią Rozwoju Gminy, zarówno na realizację projektów inwestycyjnych, jak i realizację projektów kulturalnych, szkoleniowych itp. oraz promocją gminy.
 4. Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, który zajmuje się przygotowaniem i realizacją inwestycji i remontów infrastrukturalnych i kubaturowych oraz przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 5. Referat Finansowy, który zajmuje się obsługą finansowo - księgową budżetu gminy.
 6. Referat Podatków i Opłat, który zajmuje się naliczaniem i egzekucją podatków i opłat lokalnych oraz innych należności publiczno - prawnych należnych gminie.
 7. Referat Organizacyjny, który zajmuje się sprawami związanymi z zapewnieniem bieżącej obsługi klientów Urzędu, zatrudnieniem pracowników, obsługą Rady Gminy Gorzyce i Wójta, obsługą informatyczną Urzędu.
 8. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, który zajmuje się m.in. zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną, ochroną przeciwpożarową i współpracą z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi

Drugi budynek Urzędu Gminy mieści się w Gorzycach, przy ul. Bogumińskiej 13. Tam swoją siedzibę ma:

 1. Urząd Stanu Cywilnego, gdzie można zawrzeć cywilny związek małżeński, zgłosić urodzenie dziecka lub zgon osoby oraz uzyskać odpisy aktów stanu cywilnego a także załatwić sprawy związane ze zmianą imion i nazwisk.
 2. Referat Spraw Obywatelskich, który zajmuje się ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją działalności gospodarczej, wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, organizacją imprez masowych, zbiórek publicznych. Prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi i innymi organizacjami społecznymi.
 3. Referat Oświaty, który realizuje zadania związane z edukacją dzieci i młodzieży, w tym nauczaniem indywidualnym, kształceniem specjalnym i pomocą psychologiczno - pedagogiczną oraz zapewnieniem właściwego funkcjonowania na terenie gminy przedszkoli i szkół podstawowych, dowozem uczniów do szkół, w tym uczniów niepełnosprawnych, przyznawaniem uczniom stypendiów motywacyjnych i socjalnych.

Przy ul. Bogumińskiej 13 ma także swoją siedzibę brygada komunalna, która zajmuje się m. in. bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie mieszkańcy gminy mogą oddawać zwiększoną ilość odpadów zebranych w sposób selektywny.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
docx 2021-06-14 WNIOSEK - osoba z uprawnieniami.docx
ilość pobrań: 484
WNIOSEK - osoba z uprawnieniami.docx 39.13KB -
do góry