Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail

Gorzycka Perła 2020

Bernadeta Grzegorzek

Bernadeta Grzegorzek

21 października br. w sali Ośrodka Kultury w Gorzycach, odbyła się uroczysta gala związana z wręczeniem tytułu honorowego "Gorzycka Perła 2020". Kapituła Tytularna uznała wybitne osiągnięcia oraz zasługi dla gminy Gorzyce i postanowiła przyznać ten zaszczytny tytuł Bernadecie Grzegorzek.

Pani Bernadeta Grzegorzek związana jest z Gminą Gorzyce nieprzerwanie od 1982 r., kiedy to podjęła pracę w Urzędzie Gminy w Gorzycach na stanowisku referenta w Referacie Finansowym. Wcześniej, przez ponad 6 lat pracowała Narodowym Banku, Powszechnej Kasie Oszczędności w Wodzisławiu Śl.

         Pracując w Urzędzie Gminy w Gorzycach przeszła wszystkie szczeble awansu zawodowego. Pełniła kolejno obowiązki referenta, inspektora, głównego księgowego i kierownika referatu planowania budżetu i podatków. 11 lipca 1990 r. - uchwałą Rady Gminy Gorzyce - powołana została na Skarbnika Gminy Gorzyce i funkcję tą pełni nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Można śmiało powiedzieć, że historia ostatnich 30. lat - samorządnej gminy Gorzyce - to również historia jej Skarbnik. 

          Pani Bernadeta Grzegorzek przez cały okres pełnienia funkcji Skarbnika Gminy dała się poznać jako niezwykle kompetentny i odpowiedzialny pracownik, a zarazem prawdziwy samorządowiec. W swojej pracy zawsze kierowała się troską o racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi mając na uwadze dobro gminy i jak najlepsze zaspokojenie potrzeb jej Mieszkańców. Posiadana wiedza, kompetencje oraz wysoka kultura osobista sprawiały, że współpracując w swojej karierze zawodowej z trzema Wójtami Gminy (Krystyna Durczok, Piotr Oślizło i Daniel Jakubczyk) oraz pięcioma przewodniczącymi rady (w trakcie 8 kadencji - Stanisław Sitek, Jerzy Pawelec, Czesław Zychma, Krzysztof Małek, Piotr Wawrzyczny) zawsze potrafiła wyważyć potrzeby lokalnej społeczności z możliwościami finansowymi gminy i kierunkami działalności przyjętymi przez każdego wójta.

          W momencie, w którym rozpoczynała pracę jako Skarbnik Gminy przed odrodzonym samorządem lokalnym stały poważne wyzwania: budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej, gazyfikacji gminy, poprawy standardu dróg i budowy chodników, poprawy infrastruktury oświatowej, kulturalnej i rekreacyjno-sportowej. W przeciągu 30 lat gmina zrealizowała w tym zakresie szereg niezbędnych inwestycji liniowych i kubaturowych, poprawiając standard życia mieszkańców gminy - od najmłodszych do seniorów - poprzez budowę nowych obiektów, m. in. pełnowymiarowej hali sportowej, domu przedpogrzebowego, sal gimnastycznych, obiektów oświatowych, boisk i szatni sportowych, krytej pływalni, placów zabaw i siłowni plenerowych oraz rozbudowę i modernizację już istniejących. Potężne znaczenie miały również inwestycje liniowe: budowa kanalizacji sanitarnej czy modernizacja dróg.

         Racjonalne planowanie budżetu gminy oraz właściwe i oszczędne gospodarowanie finansami publicznymi, przy równoczesnym dużym zaangażowaniu w pozyskiwanie środków zewnętrznych, pozwoliło i pozwala na systematyczny rozwój gospodarczy gminy oraz utrzymywanie mienia komunalnego w bardzo dobrym stanie. Bernadeta Grzegorzek - jako skarbnik gminy - miała w tym zakresie swój niezaprzeczalny udział w realizacji dziesiątek kluczowych dla rozwoju gminy zadań.

          W ostatnich latach zostały pozyskane znaczące środki finansowe na realizację projektów inwestycyjnych oraz działania aktywizujące społeczność gminy, co wiązało się z dużym zaangażowaniem Skarbnika Gminy w zapewnienie odpowiedniego finansowego wkładu własnego. Kierując gminnymi finansami jako Skarbnik Gminy zawsze miała i ma na uwadze właściwą i wyważoną politykę podatkową gminy, ukierunkowaną m.in. na rozwój i wsparcie lokalnej przedsiębiorczości.

          Ogromną troskę o finanse publiczne i właściwe zarządzanie gospodarką finansową gminy potwierdzały liczne kontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej, Najwyższej Izby Kontroli, organów kontroli skarbowej. Ich wyniki, jak również opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie projektów kolejnych budżetów i ich wykonań potwierdzały prawidłowość działań w tym zakresie.

          W swojej karierze zawodowej p. Bernadeta Grzegorzek nadzorowała pod kątem finansowym przeprowadzenie wielu reorganizacji jednostek organizacyjnych gminy, takich jak tworzenie, łączenie, czy likwidacja placówek oświatowych, instytucji kultury, zakładów budżetowych. Podkreślenia wymaga także ogromne wsparcie ze strony p. Bernadety Grzegorzek dla wszelkich inicjatyw społecznych prowadzonych w gminie, życzliwość i zrozumienie potrzeb organizacji pozarządowych i innych organizacji społecznych.

          Pani Bernadeta Grzegorzek jest osobą niezwykle ciepłą i otwartą dla ludzi, potrafi tworzyć dobry klimat w Urzędzie i Gminie ciesząc się niekwestionowanym autorytetem i ogromnym szacunkiem wśród pracowników samorządowych i mieszkańców Gminy Gorzyce.

         Biorąc pod uwagę całokształt Jej działalności i długoletnie piastowanie funkcji Skarbnika Gminy uzasadnionym jest wyróżnienie p. Bernadety Grzegorzek tytułem Gorzyckiej Perły.

 

do góry