Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail

Gorzycka Perła 2017

Ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer

3 listopada br. w sali Ośrodka Kultury w Gorzycach, odbyła się uroczysta gala związana z wręczeniem tytułu honorowego "Gorzycka Perła '2017". Kapituła Tytularna uznała wybitne osiągnięcia oraz zasługi dla gminy Gorzyce i postanowiła przyznać ten zaszczytny tytuł ks. dr. hab. Arkadiuszowi Wuwerowi.

Ks. dr. hab. Arkadiusz Wuwer„Ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer urodził się w 1966 r. w Turzy Śląskiej, jako syn Maksymiliana i Róży z domu Matuszczyk. Jest starszym bratem ks. Tomasza Wuwera (1969-2000).
W 1980 r. ukończył Szkołę Podstawową. Średnie wykształcenie uzyskał w I Liceum Ogólnokształcącym w Wodzisławiu Śląskim, składając egzamin maturalny w 1984 r. Uczęszczał do klasy o profilu humanistycznym. W latach 1984-1990 studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach, zwieńczył je magisterium z teologii w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (Idea ładu społecznego w piekarskim „Tygodniku katolickim. Piśmie Towarzystwa Mariańskiego” w latach 1848- 1849). W 1993 r. uzyskał licencjat z teologii w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1990 r. przyjął święcenia kapłańskie i do 1993 r. był wikariuszem w parafii św. Michała Archanioła w Siemianowicach Śląskich – Michałkowicach. W latach 1993-1999 odbył kolejne studia, tym razem na Wydziale Nauk Społecznych Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu „Angelicum” w Rzymie, będąc jednocześnie od 1996 r. asystentem i opiekunem naukowym studentów I roku. W latach 1998-1999 wykładał katolicką naukę społeczną w Centro Interdisciplinare di Formazione Permanente w Fano oraz w Associazione Centro Culturale San Bartolomeo w Bergamo. Studia rzymskie zwieńczył rozprawą doktorską Una Universita in transizione: la Pontificia Universita San Tommaso d’Aquino. Il punto di vista dei docenti. Ricerca empirica. W 2000 r., po powrocie do Polski, nostryfikował doktorat z nauk humanistycznych w zakresie socjologii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2000-2001 wykładał w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach, w 2001 r. został mianowany adiunktem dydaktyczno-naukowym w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Był również wykładowcą na kilku innych uczelniach lub ich oddziałach zamiejscowych w Katowicach, Rudzie Śląskiej i Sosnowcu. Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jest członkiem Rady Wydziału Teologicznego (od 2005 r.), Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju (od 2008 r.), przewodniczącym (2008-2012) i członkiem Wydziałowej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju (od 2012 r.). W 2012 r., na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katolickiej nauki społecznej, przedstawiając znakomicie zrecenzowaną rozprawę Zasada subsydiarności. Perspektywa nauczania społecznego Kościoła. Jego główne zainteresowania badawcze to: historia katolickiej nauki społecznej, ewolucja idei społecznych, etyczny wymiar pracy i bezrobocia. Zredagował lub współredagował kilka książek, m.in. Caritas w globalnej wiosce; Formowanie sumień – ulepszanie struktur. X lat działalności reaktywowanej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej (1996-2006); Jak żyć odpowiedzialnie w nieodpowiedzialnym świecie? Odpowiedzialność jako cnota chrześcijańska i wartość społeczna; Teologia i polityka. Czy istnieje w Polsce teologia polityczna?; Zasada subsydiarności. Perspektywa nauczania społecznego Kościoła; Św. Jacek Odrowąż – Apostoł połnocnej Europy; Świętowanie niedzieli w wymiarze społeczno-etycznym; Sprawiedliwość i miłość społeczna. Refleksja interdyscyplinarna w 90. lecie (archi) diecezji katowickiej; Miłosierdzie na peryferiach życia społecznego oraz dziesiątki artykułów naukowych. Po powrocie do kraju ze studiów rzymskich pełnił wiele ważnych funkcji w strukturach katowickiego Kościoła. Był m.in. sekretarzem Arcybiskupa Metropolity Katowickiego Damiana Zimonia (2002- 2009), członkiem Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickiej (2003-2011), p.o. Rzecznika prasowego Kurii Metropolitalnej w Katowicach i Arcybiskupa Metropolity Górnośląskiego (2004-2009), duszpasterzem dziennikarzy w archidiecezji katowickiej (2005-2015), członkiem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Katowickiej, sekretarzem Rady Społecznej przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim, przewodniczącym Komisji ds. Społecznych II Synodu Archidiecezji Katowickiej oraz moderatorem sesji plenarnych Synodu (od 2012 r.). Udziela się również aktywnie w licznych stowarzyszeniach. Ukończył w Rzymie Szkołę Formacji II stopnia dla Kadr Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (CIPSI, w 1997 r.), współzakładał rzymskie Stowarzyszenie Kulturalne „Oikonomia” (1998 r.), był członkiem (w latach 1998-2000) komitetu redakcyjnego czasopisma „Oikonomia – rivista di etica e scienze sociali” (1998-2000). W latach 1999-2002 był archidiecezjalnym asystentem Akcji Katolickiej w Archidiecezji Katowickiej. Jest członkiem kilku krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń teologów, od 2009 r. przewodniczącym (z wyboru) ogólnopolskiej Sekcji Wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej. Pełni też funkcje przewodniczącego Kapituły Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia (od 2012 r.) i kapelana Związku Górnośląskiego (od 2015 r.).

Ks. Wuwer jest laureatem nagród i wyróżnień, m.in. nagrody II stopnia przyznanej przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za wybitne osiągnięcia naukowe (2012). W ostatnich latach studenci macierzystej uczelni nominowali go dwukrotnie do tytułu Przyjaciel Studenta Uniwersytetu Śląskiego. Od 2010 r. jest honorowym Członkiem- Kapelanem „Rycerzy Kolumba”. Bywa bardzo często w Turzy Śląskiej w rodzinnym domu. Nie zapomina o miejscowości z której pochodzi, kościele w którym udzielano mu chrztu świętego i I komunii świętej. Wraca do szkoły, z której „poszedł” w daleki świat. Spotyka się tu z przyjaciółmi. Wygłosił wspaniałą homilię w czasie mszy św. w dniu dożynek w Turzy Śląskiej w 2011 r. Ślązak z krwi i kości. Z przyjaciółmi dzieli się pasjami: pisaną przez siebie poezją oraz unikalnymi zdjęciami.”

Wnioskujący: Wójt: Daniel Jakubczyk, Przewodniczący Rady Gminy: Krzysztof Małek, Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy: Marian Jureczka i Piotr Wawrzyczny. Wniosek poparli: Iwona Wajsman, Dominika Styrnol, Tomasz Brachmański – radni Gminy Gorzyce;
Rady Sołeckie: Turza Śląska, z sołtysem Joachimem Nielabą, Gorzyce z sołtysem Ryszardem Grzegoszczykiem, Osiny z sołtysem Henrykiem Tomalą, Kol. Fryderyk z sołtysem Bolesławem Lenczykiem, Gorzyczki z sołtysem Henrykiem Grzegoszczykiem.
Ponadto: LKS UNIA Turza z prezesem Zenonem Rekiem, OSP z Turzy Śl. Z prezesem Iwoną Wajsman, Gimnazjum z dyrektorem Aleksandrą Kubala, Szkoła Podstawowa z Turzy Śl. Z dyr. Ireną Sula.

Poseł na Sejm RP Teresa Glenc, Krzysztof Małek – przewodniczący Kapituły Tytularnej oraz Daniel Jakubczyk – wójt Gminy Gorzyce uhonorowali laureata i wręczyli laureatowi tradycyjną statuetkę.
Wiele ciepłych słów, szczerych życzeń i gratulacji padło pod adresem tegorocznej „Gorzyckiej Perły”, za co ks. Arkadiusz w swoim wystąpieniu serdecznie dziękował podkreślając jak mocno związany jest z miejscem, w którym się urodził i wychował. Dziękował również najbliższej rodzinie, księdzu Prałatowi Gerardowi Nowińskiemu, znajomym za wsparcie i za to, że zawsze są blisko.
W drugiej części uroczystości przyznane zostały stypendia Wójta Gminy dla najzdolniejszych uczniów. W roku szkolnym 2016/2017, 15. uczniów osiągnęło bardzo dobre wyniki w nauce, a także czołowe miejsca w konkursach przedmiotowych. Wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie, którzy uzyskali maksymalną liczbę punktów na sprawdzianie, a także ci, którzy posiadają talenty plastyczne, muzyczne i sportowe. Stypendystami wójta gminy zostali:
Jakubczyk Kamila, Machnik Katarzyna, Marcol Anna, Musioł Natalia, Pukowska Barbara, Wojak Kacper, Ciuraj Magdalena, Górka Patryk, Draga Julia, Bugla Artur, Jastrzębska Manuela, Haraf Julia, Kozielski Kajetan, Przybyła Natalia, Kucza Wiktoria.
Wszyscy uczniowie uzyskali średnią ocen za rok szkolny 2016/17 co najmniej 5,0.
Serdecznie gratulujemy.
Działający przy Ośrodku Kultury w Gorzycach zespół Vocalsi pod kier. Urszuli Wachtarczyk, oraz uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Wodzisławiu Śląskim, zachwycili publiczność swoimi występami, dedykowanymi tegorocznej Gorzyckiej Perle – księdzu Arkadiuszowi oraz stypendystom. Galę prowadziła Bibianna Dawid oraz Urszula Wachtarczyk z GCK w Gorzycach.

Ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer - Gorzycka Perła 2017

do góry