Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
 • język migowy
 • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail

Gorzycka Perła 2009

ks. Ginter Lenert z Gorzyc

W dniu 10 października br. w sali DPS Gorzyce odbyła się uroczysta gala, na której wręczony został tytuł honorowy "Gorzycka Perła" ks. Ginterowi Lenertowi. Była to także okazja do wręczenia stypendiów wójta - 23 uczniom z terenu gminy.

ks. Ginter Lenert z GorzycRada Gminy Gorzyce w czerwcu 2006 r. podjęła uchwałę ustanawiającą tytuł honorowy „GORZYCKA PERŁA”. Tytuł ten przyznawany jest za wybitne osiągnięcia i zasługi dla Gminy Gorzyce.
Do tej pory, tytuł „Gorzycka Perła” otrzymali: w 2006 r. ks. prałat Gerard Nowiński z Turzy ŚL., Augustyn Stabla i Bolesław Cnota z Czyżowic, w 2007 r. – Krystyna Durczok z Rogowa, Edward Wrana i Frydolin Płaczek z Turzy Śl. , w 2008 r. - Olga Rumpel z Gorzyc, Józef Zbieszczyk z Czyżowic oraz Tadeusz Skatuła z Bluszczowa.
W myśl obowiązującego regulaminu, kapituła od roku bieżącego przyznaje jeden tytuł honorowy.
Kapituła Tytularna rozpatrzyła złożone wnioski i postanowiła o nadaniu tytułu honorowego „GORZYCKA PERŁA” 2009 r. księdzu Ginterowi Lenertowi z Gorzyc.

Dostojny laureat ksiądz Ginter Lenert, odebrał z rąk przewodniczącego kapituły tytularnej – Czesława Zychma statuetkę „GORZYCKA PERŁA” oraz dyplom honorowy wręczony przez wójta gminy – p. Piotra Oślizło.
Były gratulacje i życzenia składane na ręce laureata przez senatora prof. Antoniego Motyczkę, posła Ryszarda Zawadzkiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Adama Ździebły, przedstawiciela biura poselskiego posła Adama Gawędy. Słowa uznania złożyła w imieniu rady powiatu wiceprzewodnicząca rady Edyta Cogiel oraz radny Kazimierz Grzywacz. Nie zabrakło delegacji z lokalnych kół gospodyń wiejskich, WOLOiZOL. Ciepłe słowa w kierunku dziekana przekazał zaprzyjaźniony z samorządem gminy ks. Lucjan Bieniek – duszpasterz pracujący w DPS.
Specjalnie dla laureata wystąpiła schola działająca przy parafii pw. Św. Anioła Stróża w Gorzycach „Gorzyckie Słowiki” – prowadzona przez siostrę Bernadetę.
Program artystyczny wzbogacił także wystąp Mateusza Wachtarczyka oraz grupa gitarzystów działająca w WDK Olza pod kierunkiem Roberta Wija.
Jak co roku na uroczystej gali wręczane są także stypendia.
W roku bieżącym 23 uczniom z terenu gminy Gorzyce przyznane zostały stypendia wójta gminy, za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wysokie osiągnięcia w olimpiadach, konkursach. Stypendia przyznawane są od 2003 r. na mocy uchwały Rady Gminy Gorzyce, uczniom szkół podstawowych (klas IV-VI) oraz Gimnazjalistom. Łącznie, przez 7 lat przyznanych zostało 113 stypendiów na kwotę 40.000 tys. zł. Wysokość stypendiów jednorazowych kształtuje się od 200-500 zł. W 2009 roku stypendium otrzymało 23 uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na łączną kwotę 7.200 zł.

Tegoroczni stypendyści:

 • SP Czyżowice: Anna Marcol, Wojciech Szczęsny, Martyna Wala
 • SP Nr 1 Gorzyce: Małgorzata Adamczyk
 • SP Gorzyczki: Bartosz Piprek
 • SP Olza: Adam Chlebisz, Dawid Kurzydło, Magdalena Kwapulińska
 • SP Rogów: Jakub Kołoczek, Bartosz Radzyński
 • SP Turza Śl.: Ewa Bukała, Marcin Łaski
 • Gm Czyżowice: Tomasz Jurczyk, Aleksandra Herud, Kamil Klon, Ewelina Langrzyk
 • Gm Gorzyce: Karol Lenczyk, Paul Wodecki,
 • Gm Rogów: Magdalena Fornagiel, Piotr Kamczyk
 • Gm Turza Śl.: Wojciech Ciuraj, Maksym Frączek, Izabela Żurek.

Dodać należy, iż wśród stypendystów są uczniowie którzy:

 • osiągnęli maksymalną liczby pkt 50 na 50 możliwych z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego,
 • uzyskali tytułu laureata w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Matematyki,
 • zajęli czołowe miejsca w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z matematyki i z języka polskiego OLIMPUS Sesja jesienna, i wiosenna

znaleźli się w czołówce laureatów:

 • w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej „Młodzież Zapobiega Pożarom”,
 • w Ogólnopolskim Konkursie Młodych Pianistów im. Teodora Leszetyckiego w Łańcucie,
 • w Ogólnopolskim Przesłuchaniu Uczniów Klas Fortepianu Szkół Muzycznych I Stopnia,
 • w XVIII Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Żory 2009,
 • w IX Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego,
 • w X Festiwalu Muzyki Instrumentalnej w grupie wiekowej od 11 do 15 lat w klasie fortepianu,
 • w IX Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim.

Poniżej przybliżymy sylwetkę ks. Gintera Lenarta.

Ksiądz Ginter Lenert wywodzi się z parafii w Radzionkowie.
Święcenia kapłańskie przyjął 8.04.1971 r. .
W 1987 r. objął funkcję proboszcza w parafii pod wezwaniem Św. Anioła Stróża w Gorzycach, do której należą sołectwa: Gorzyce, Gorzyczki, Kolonię Fryderyk oraz Uchylsko.
Jak podkreślają wnioskujący, ksiądz Ginter jest postacią szczególną, wyróżniającą się wrażliwością i dobrocią.
W czasie posługi kapłańskiej wspierał rodziny najuboższe, organizował wyjazdy wakacyjne dla dzieci, wspierał śpiew i muzykę kościelną. Dlatego też parafianie chętnie uczestniczą w życiu kościoła.
Istnieje tu chór parafialny „Cantemus Domino”, dziecięcy chórek kościelny, Dzieci Maryi i Róże Różańcowe oraz od ponad 100 lat siostry Elżbietanki.
Ksiądz proboszcz przez 18 lat był Dziekanem Dekanatu Gorzyce, w skład którego wchodzi 12 parafii położonych w gminach Gorzyce i Godów.
Jako dziekan integrował więc nie tylko parafię i lokalne środowisko, ale też mieszkańców dwóch sąsiednich gmin, okazując na każdym kroku swoją życzliwość i hojnie wszystkich obdarowując dobrocią swego serca.

Szanowni Państwo,

Księdzu Ginterowi Lenertowi należą się także słowa uznania za otwartość na współpracę w sferze opieki społecznej i szeroko rozumianej kultury.
Znane jest w naszym środowisku szczególne umiłowanie przez księdza Gintera kultury regionalnej Śląska, jej odrębności lokalnej, tradycji i zwyczajów.
Jego bezpośrednie uczestnictwo w różnych jej przejawach (dożynki gminne, parada palm wielkanocnych, liczne spotkania opłatkowo – wigilijne i inne) oraz wspieranie życzliwym słowem wszelkich działań na rzecz tej kultury (pamiętny koncert zespołu pieśni i tańca „Śląsk”), wyrażany publicznie podziw dla działalności domów kultury, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, zespołów artystycznych – budzić muszą najwyższy szacunek.
Ksiądz Ginter Lenert po prostu kocha Śląsk, jest wierny swoim korzeniom.
W ten sposób uczy nas miłości i szacunku dla Śląska i do naszej „Małej Ojczyzny”.

Ksiądz Ginter Lenert jest inicjatorem i organizatorem licznych pielgrzymek w kraju i zagranicą, w których chętnie uczestniczą mieszkańcy naszej parafii, ale też i sąsiednich. Wyjazdy te integrują pokolenia i pokazują jak ludzie się do Niego garną. Są też przy tym okazją do promocji naszej parafii, a co za tym idzie gminy.
Pełniąc funkcję duszpasterza, dał się też poznać jako wzorowy gospodarz. Wszystkie Jego inicjatywy i działania były perfekcyjnie zaplanowane i zawsze doprowadzone do końca. Z Jego inicjatywy przeprowadzono renowację kościoła (m.in. wymieniono witraże, zmieniono pokrycie dachu, odmalowano kościół wewnątrz i na zewnątrz, zamontowano nowe dzwony na kościelnej wieży), poszerzono cmentarz, wybudowano chodniki oraz parking, a w ostatnim czasie kaplicę przedpogrzebową.
Gospodarską rękę księdza widać także w kaplicach, szczególnie tych większych – w Gorzyczkach i w Uchylsku, w których organizowane są nabożeństwa i msze okolicznościowe.
Kaplica w Gorzyczkach wybudowana została wspólnie z mieszkańcami od podstaw. Natomiast kaplica w Uchylsku (przy udziale lokalnych sponsorów) została pięknie odnowiona, wymienione jest oświetlenie i witraże, zostały zamontowane nowe dzwony.
Także mniejsze kapliczki mogą być chlubą naszej Gminy. Warto wspomnieć chociażby kaplicę na byłym osiedlu XXX- lecia w Gorzycach, która została odrestaurowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz i stanowi teraz spokojną oazę, w której można przysiąść, pomodlić się i napić uzdrawiającej wody.
Codziennie, całym swym kapłańskim życiem ksiądz Ginter udowadnia, że Jego powołanie zrodziło się z autentycznej miłości do bliźnich.
Swoim codziennym życiem i zaangażowaniem na rzecz innych pokazuje, że jest człowiekiem Wielkiego serca, dobrym!
Na wniosek parafian i mieszkańców w roku 2003 za tę dobroć i działalność dobroczynną nasz lokalny miesięcznik „U Nas” honoruje Go tytułem „Człowieka o złotym sercu”.
W lipcu bieżącego roku, ksiądz Ginter Lenert zakończył swoją proboszczowską posługę.
W pamięci parafian i mieszkańców Gorzyc, Gorzyczek, Kol. Fryderyk i Uchylska pozostanie na zawsze jako człowiek porozumienia, zgody, wzajemnego zrozumienia i współpracy dla dobra wspólnego.
Ktoś kiedyś wypowiedział te piękne i mądre słowa:
„Dany do dyspozycji człowiekowi czas można roztrwonić,
lub otrzymane talenty efektywnie pomnożyć dla dobra innych”.
Ksiądz Ginter Lenert dany mu czas wykorzystał w stopniu najwyższym, a otrzymane talenty wielokrotnie pomnożył.
Zawsze się nimi szczodrze dzielił.
Wierzymy, że będzie to w nowych warunkach czynił nadal, bo całym swoim kapłańskim i duszpasterskim życiem pozostał wierny swojemu życiowemu powołaniu – służbie Bogu i ludziom.

Pod wnioskiem podpisali się:

 • Rady sołeckie: Gorzyczki, Gorzyce, Uchylsko,
 • Radni: Gorzyc i Gorzyczek
 • Chór Cantemus Domino
 • OSP: Gorzyce , Gorzyczki, Uchylsko
 • KGW: Gorzyce, Gorzyczki, Uchylsko, Kolonia Fryderyk
 • Świetlica Wiejska Uchylsko
 • Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Gorzyce
 • KS Czarni Gorzyce, Prezes Klubu
 • LKS Strzelec Gorzyczki
 • Powiatowy Dom Dziecka Gorzyczki
 • Zespół Szkolno- Przedszkolny Gorzyczki
 • Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Gorzycach
 • Gimnazjum w Gorzycach
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach
 • Przedszkole w Gorzycach
 • Dyrektor GZOF Helena Łyp
 • Kierownik OPS Janina Dąbrowa
 • Dyrektor WDK Danuta Parma
 • Dyrektor DPS w Gorzycach
 • Dyrektor GOTSiR Nautica w Gorzycach
 • NZOZ Eskulap w Gorzycach
 • Sekcja Wędkarska przy RSP Plon w Gorzyczkach
 • Centrum Diagnostyki Samochodowej Auto Zientek w Gorzyczkach
 • Bank Spółdzielczy w Gorzycach
 • Poczta Polska Urząd Pocztowy w Gorzycach.

Zapraszamy do galerii zdjęć

do góry