Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
 • język migowy
 • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail

Gorzycka Perła 2007

p. Krystyna Durczok z Rogowa, p. Edward Wrana z Turzy Śl., p. Frydolin Płaczek z Turzy Śl.

Krystyna Durczok

Obraz przedstawia Krystynę Durczok          Pani Krystyna Durczok, mieszkanka Rogowa, pełniąc przez wiele lat funkcję Wójta Gminy Gorzyc, a wcześniej Naczelnika Gminy dała się poznać jako człowiek ogromnie zaangażowany i oddany sprawom gminy i jej mieszkańców.

Zarządzając jedną z największych gmin wiejskich w województwie śląskim dzięki właściwemu podejściu do potrzeb, możliwości i oczekiwań mieszkańców gminy doprowadziła do tego, że Gmina Gorzyce jest dzisiaj gminą równomiernie rozwijającą się, dobrze postrzeganą na zewnątrz, o dobrych notowaniach w różnego rodzaju rankingach, chętnie odwiedzaną przez turystów.

Pani Krystyna Durczok w okresie swej pracy zawodowej jako prawdziwy samorządowiec miała określoną wizję rozwoju gminy i jasno wytyczone cele, które konsekwentnie starała się realizować. Można powiedzieć, że jej dewizą były słowa Marii Skłodowskiej - Curie - „Człowiek nigdy nie ogląda się na to co zrobione, ale na to co patrzy, co ma przez sobą do zrobienia.”

           Kierując gminą zawsze miała na uwadze dobro człowieka i poprawę standardu życia mieszkańców gminy, dlatego też rozpoczęła od realizacji inwestycji bezpośrednio wpływających na poprawę warunków życia człowieka. Dzięki temu w bardzo krótkim czasie cała gmina została zwodociągowania. Wiele uwagi poświęcała systematycznej poprawie stanu dróg i budowie chodników. Nie małym wysiłkiem ze strony ówczesnej Wójt było doprowadzenie do gminy gazu i częściowe zgazyfikowanie niektórych sołectw, a w ostatnich latach rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej.

           Jak podkreślają wnioskujący, dzięki osobistemu zaangażowaniu Pani Krystyny Durczok, pod jej kierownictwem zrealizowano w gminie wiele inwestycji kubaturowych. Nie sposób chyba wymienić wszystkich, ale na pewno są wśród nich: budowa Biblioteki Publicznej w Rogowie, Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach, Szatni LZS w Turzy ŚL. Domu Przedpogrzebowego w Rogowie, rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach i wielu innych budynków gminnych nie wspominając o modernizacjach i kapitalnych remontach.

Wielkim osiągnięciem gminy, a zasługą Pani Krystyny jest wspaniała baza oświatowa naszej gminy, dzięki czemu nasze dzieci i młodzież mają zapewnione dobre warunki do nauki. To w czasie Jej wójtowania wybudowano salę gimnastyczną w Bluszczowie, kompleks szkolny z salą gimnastyczną w Turzy Śl, Przedszkole w Gorzycach, Czyżowicach i Olzie, Gimnazjum i sale gimnastyczną w Rogowie i Czyżowicach, salę gimnastyczną w Olzie, pełnowymiarową halę sportową w Gorzyczkach.

           Wiele uwagi w swojej pracy poświęcała także rozwojowi sportu i kultury fizycznej  w gminie, czego dowodem są piękne boiska i szatnie sportowe przekazane prężnie działającym klubom sportowym.

W myśl słów Anatola Franse - „By dokonać wielkich dzieł powinniśmy nie tylko planować, ale również wierzyć” podjęła się realizacji bardzo trudnego i odważnego zadania, jakim była budowa krytej pływalni w Gorzycach, na otwarcie której wszyscy oczekujemy.

To dowód na to, że Pani Krystyna Durczok zawsze miała ambitne cele i umiała je konsekwentnie realizować, nie bała się ryzyka i mocno wierzyła, że to co robi ma sens i jest potrzebne mieszkańcom gminy.

           Jako Wójt Gminy nie zapominała także o przedsiębiorcach starając się stworzyć im dogodne warunki dla rozwoju ich firm. Przykładem tego jest stworzenie strefy aktywności gospodarczej w Czyżowicach i przygotowanie terenów pod kolejną strefę w Gorzyczkach.

           Kierując gminą przyszło Jej także przeżywać trudne chwile, a nawet tragedie mieszkańców, takie jak decyzja o wysiedleniu sołectwa Kamień, czy tragiczna powódź 1997 r. Wtedy to szczególnie dała się poznać jako człowiek wielkiego serca, który nie zostawia drugiego w potrzebie. Dzięki Jej szczególnej osobowości, otwartości i umiejętności dialogu osiągnięto zgodę społeczną przy wysiedlaniu mieszkańców Kamienia, a skutki powodzi, zarówno te materialne jak    i moralne w miarę upływu czasu udało się prawie całkowicie zlikwidować.

           Wnioskujący o przyznanie tego zaszczytnego tytułu podkreślają także ogromne wsparcie ze strony Pani Krystyny Durczok dla wszelkich inicjatyw społecznych, które zaowocowały aktywizacją różnych środowisk, organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz społeczności lokalnej. Takie uroczystości jak Dożynki Gminne, Sportowy Turniej Miast i Gmin, Dni Gminy Gorzyce trwale i pozytywnie wpisały się w świadomość mieszkańców świadcząc o naszej kulturze  i tradycji.

           W swej pracy troszczyła się również o dobra współpracę z duchowieństwem, a szczególnym tego dowodem było Jej aktywne włączenie się w przygotowania do wielkiej uroczystości Koronacji Obrazu Matki Boskiej Fatimskiej w Turzy Śl. koronami papieskimi.

           W uzasadnieniu wniosku o przyznanie tytułu honorowego „Gorzycka Perła” czytamy także: Pani Krystyna Durczok tworzyła bardzo dobry klimat w gminie. Podkreślenia wymaga bardzo bobra współpraca z mieszkańcami, radnymi, sołtysami, organizacjami społecznymi, instytucjami oraz sąsiednimi gminami. Była i jest osobą, która nade wszystko ceni sobie wartości moralne i służbę społeczeństwu, a przez to cieszyła się i cieszy do dziś niekwestionowanym autorytetem i ogromnym szacunkiem wśród mieszkańców Gminy Gorzyce i nie tylko.

W obliczu takich dokonań i niepowtarzalnej osobowości bez wątpienia Pani Krystyna Durczok zasługuje na przyznanie tytułu honorowego „Gorzycka Perła”.

 Pod wnioskiem podpisali się:

 • radni V i poprzednich kadencji,
 • sołtysi i rady sołeckie
 • ZERiI Turza Śl.
 • OSP
 • KGW
 • Chóry
 • Kluby Sportowe
 • Dyrekcje PP, SP i GM
 • mieszkańcy gminy
 • Koło Emerytów i rencistów Górniczych im. św. Barbary przy parafii pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Rogowie
 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Zarząd Gminny

Edward Wrana

Obraz przedstawia laureata Edwarda Wrany

             Pan Edward Wrana aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej w Turzy Śl. oraz na rzecz całej gminy od ponad 20 lat. W latach 1988-1990 oraz 1990-2006 był radnym Gminy Gorzyce działając jednocześnie w Radzie Sołeckiej w Turzy Śl. i organizacjach społecznych.

Tym, co wyróżnia go spośród innych jest jego zrozumienie potrzeb ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji oraz pokrzywdzonych przez los. Dlatego z poświęceniem zaangażował się w szeroko rozumianą działalność charytatywną i parafialną.

Wśród wielu zasług i inicjatyw Edward Wrana warto wspomnieć, że w latach 1987-89 był inicjatorem budowy Domu Sportu i Rekreacji w Turzy Śl. oraz jednym z realizatorów tej inwestycji, która do dziś służy turskiej społeczności.

Jego staraniem doszło do rozpoczęcia i ukończenia budowy nowej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Turzy Śląskiej, bez których trudno dziś sobie wyobrazić funkcjonowanie społeczności sołectwa i gminy.

W latach 1994-98 pełnił funkcję członka Zarządu Gminy Gorzyce przyczyniając się tym samym do rozwiązania wielu problemów Gminy Gorzyce.

W latach 2002-2006 był Przewodniczącym Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. reprezentując tam interesy Gminy Gorzyce.

Edward Wrana miał duży wpływ w przygotowanie jednego z najważniejszych momentów w historii sołectwa i parafii w Turzy Śląskiej-Koronacji Matki Boskiej Fatimskiej koronami papieskimi co miało miejsce 13 czerwca 2004 r.

Jest założycielem i przewodniczącym Koła Misyjnego w Turzy Śl. w którym inicjowane są działania duchowe i materialne na rzecz pomocy potrzebującym na misjach. Wspiera działalność zespołu charytatywnego i Domu Pielgrzyma w Turzy Śl. Był jednym z inicjatorów reaktywacji chóru „Lira” przy turskiej parafii.

Edward Wrana swoją postawą, działalnością i osobistym przykładem wykazał, że nade wszystko ceni sobie wartości moralne i służbę drugiemu człowiekowi, a przez to cieszy się ogromnym szacunkiem i autorytetem. Autorytetem nie tylko wśród mieszkańców Turzy Śl., ale i innych sołectw, co zawdzięcza wspieraniu wszelkich cennych inicjatyw będących w szeroko rozumianym interesie gminy. Można zatem powiedzieć, że p. Edward Wrana to prawdziwa perła nie tylko Turzy ŚL, ale całej Gminy Gorzyce.

Biorąc pod uwagę Jego zasługi dokonania o nadanie tytułu honorowego „Gorzycka Perła” Panu Edwardowi Wranie zawnioskowali:

 • sołtysi i rada sołecka Turzy Sl.
 • radni sołectwa
 • ZERiI Turza Śl.
 • OSP
 • KGW
 • Chór „Lira”
 • KS ”Unia” Turza Śl.
 • Dyrekcje PP, SP i GM

 

Frydolin Płaczek

Obraz przedstawia laureata Frydolina Płaczka

 Pan Frydolin Płaczek od wielu lat bardzo aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej. Przez cztery kadencje pełnił funkcje sołtysa w Turzy Śl. Wtedy to szczególnie dał się poznać jako człowiek zaangażowany w rozwiązywanie różnego rodzaju problemy mieszkańców.

Jest wieloletnim przewodniczącym Kółka Rolniczego w Turzy Śl. oraz przez wiele lat był przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Gorzycach. Dalej działa w turskiej Radzie Sołeckiej, jest także przewodniczącym Rady Nadzorczej Rejonowego Związku Spółek Wodnych i Melioracyjnych w Kokoszycach.

Szczególnie wykazał się aktywnością w działalności na rzecz sportu. Był inicjatorem budowy boiska sportowego wraz z szatnią, przy ul. Bogumińskiej. Wcześniej (przed 1964 r.) udostępniał swoje tereny na tymczasowe boisko do gry w piłkę nożną, zapewniając także pomieszczenia służące do przebierania się sportowców. Był piłkarzem LKS „Unia” Turza oraz wieloletnim prezesem tego klubu. Również był sędzią piłkarskim Podokręgu Rybnik. Jest członkiem OSP w Turzy Śl.

W ocenie mieszkańców bardzo dobrze pełnił wszystkie funkcje i rzetelnie wykonywał zadania, których się podjął nie szczędząc czasu i wysiłku. Wśród lokalnej społeczności do dziś cieszy się szacunkiem i życzliwością jako człowiek otwarty na sprawy sołectwa i jego mieszkańców.

Dlatego też wnioskujący, tj:

 • sołtysi i rada sołecka Turzy Sl.
 • radni sołectwa
 • ZERiI Turza Śl.
 • OSP
 • KGW
 • Chór „Lira”
 • KS ”Unia” Turza Sl.
 • Dyrekcje PP, SP i GM

uznali, że Pan Frydolin Płaczek w pełni zasługuje na przyznanie mu tytułu honorowego „Gorzycka Perła”.

 

 

do góry