Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail

Gorzycka Perła 2006

Po raz pierwszy zostały przyznane wyróżnienia "Gorzycka Perła". Otrzymali je ks. Gerard Nowiński z Turzy Śląskiej oraz Augustyn Stabla i Bolesław Cnota z Czyżowic.

Honorowe wyróżnienie "Gorzycka Perła" zostało ustanowione w tym roku przez Radę Gminy. Nadawane jest za wybitne osiągnięcia i zasługi dla gminy Gorzyce. Zgodnie z regulaminem kandydatury mogą zgłaszać Rada Gminy, jej komisje i przewodniczący, wójt, sołtysi, organizacje społeczne, przedsiębiorcy a także grupy mieszkańców liczące co najmniej 25 osób. "Gorzyckie Perły" przyznaje kapituła, w której skład wchodzą: przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Gminy, wójt i przewodniczących stałych komisji rady.

Uroczyste wręczenie tegorocznych wyróżnień odbyło się w sali widowiskowej Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach podczas ostatniej sesji Rady Gminy poprzedniej kadencji. Laudacje na cześć wyróżnionych wygłosiła sekretarz gminy Maria Władarz.

Ks. prałat Gerard Nowiński

ks Gerard Nowińskiod 1981 r. był proboszczem parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Turzy Śl., a zarazem kustoszem Sanktuarium. Pod wnioskiem o jego wyróżnienie "Gorzycką Perłą" podpisali się radni Turzy Śl., Rada Sołecka, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, Chór "Lira", Klub Sportowy "Unia", dyrekcje Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Turzy Śl. oraz parafianie.
Jak podkreślają wnioskujący "miłością swojej duszy i dobrocią serca hojnie obdarowywał wszystkich parafian i pielgrzymów, a wszystkie Jego inicjatywy i działania duszpasterskie były perfekcyjnie zaplanowane i do końca po gospodarsku przeprowadzone".
Przez 16 lat pracował u boku ks. kanonika Ewalda Kasperczyka, budowniczego kościoła i założyciela turskiego sanktuarium. Gdy została erygowana parafia został jej pierwszym proboszczem. Przez cały okres swojej posługi rozwijał i ubogacał wszystko, co związane było z szerzeniem kultu Matki Boskiej Fatimskiej, dzięki czemu Turza jako Śląska Fatima rozsławiona została na całą Polskę i poza jej granice promując gminę Gorzyce.
Ks. Gerard Nowiński doprowadził do koronacji obrazu Matki Boskiej Fatimskiej koronami papieskimi. Uroczystość odbyła się 13.06.2004 r. a aktu koronacji dokonał nuncjusz apostolski ks. abp Józef Kowalczyk w obecności około 30 tysięcy wiernych.

Wniosek o przyznanie kolejnych dwóch tytułów honorowych "Gorzycka Perła" złożyli sołtys i Rada Sołecka z Czyżowic.

Augustyn Stabla

Augustyn Stablato człowiek, który w latach powojennych organizował życie społeczne Czyżowic. Uczestniczył w odbudowie świetlicy i sali gromadzkiej ze sceną "U Swobody". Działał teatrze istniejącym przy chórze "Moniuszko". Dzięki jego staraniom w 1963 r. w ciągu 3 miesięcy został wybudowany w Czyżowicach sklep spożywczego otwarty na Boże Narodzenie. Był członkiem zarządu LZS "Naprzód" Czyżowice, wchodził w skład prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej. Jako wieloletni prezes OSP Czyżowice dał się poznać jako organizator wieczornic, bali maskowych, festynów i koncertów. Był inicjatorem budowy nowej remizy strażackiej wraz z muszlą koncertową. W latach 1986 - 1993 pełnił funkcję przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach. Powstanie tego obiektu i oddanie do go użytku to uwieńczenie działań Augustyna Stabli dla społeczności Czyżowic.

Bolesław Cnota

Bolesław Cnotaswoje życie związał z Ochotniczą Strażą Pożarną. W OSP Czyżowice pełnił funkcję naczelnika i wiceprezesa. Organizował wieczornice, zabawy sylwestrowe i taneczne, bale maskowe, festyny w lesie i koncerty obok remizy dla członków OSP oraz mieszkańców sołectwa. Był budowniczym nowej remizy strażackiej, i zajmował się urządzaniem parku strażackiego wraz z muszlą koncertową. Pod jego dowództwem strażacy z Czyżowic wygrywali gminne i rejonowe zawody sportowo-pożarnicze. Jako komendant gminny OSP kierował jednostkami OSP podczas powodzi w 1997 r.
Był członkiem Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej a od 2001 r. jest członkiem Prezydium Zarządu Powiatowego ZOSPRP w Wodzisławiu Śl.

Statuetki "Gorzycka Perła wręczyli odznaczonym wójt Krystyna Durczok, przewodniczący kapituły a zarazem przewodniczący Rady Gminy Stanisław Sitek oraz wiceprzewodniczący Jerzy Pawelec.

do góry