Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Aktualności/Ważne zmiany w przyznawaniu dodatku węglowego

Ważne zmiany w przyznawaniu dodatku węglowego

23 Listopada 2022

27 października 2022 r. ponownie znowelizowano przepisy dotyczące m.in. zasad przyznawania dodatku węglowego na jeden adres. Zmiany obowiązują od 3 listopada 2022 roku.

Powyższe przepisy wprowadzają następujące zmiany:

W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, istnieje możliwość przyznania więcej niż jednego dodatku węglowego.

Gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił:

  • zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz
  • wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

W przypadku, gdy w jednym lokalu zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje jeden dodatek węglowy dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.

Zadaniem pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzającego wywiad środowiskowy będzie ustalenie:

  • czy pod wskazanym adresem zamieszkuje i gospodaruje więcej niż jedno gospodarstwo,
  • czy gospodarstwa te gospodarują w odrębnych lokalach,
  • czy stosowane źródło ogrzewania uprawnia do dodatku węglowego.

Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego urzędnik sporządzi notatkę służbową.

 

Wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Przed dniem 3 listopada 2022 r. dodatek węglowy przysługiwał, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego zostało zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. lub ewentualnie po tym dniu w przypadku nowo uruchamianych źródeł ciepła.

To oznaczało, że dodatek węglowy nie przysługiwał osobom, które zgłosiły deklarację w CEEB po 11 sierpnia 2022 r.

Od 3 listopada 2022 r. przyznanie dodatku będzie możliwe nawet gdy źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB do 11 sierpnia 2022 r., pod warunkiem, że w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło wskazane we wniosku o dodatek węglowy oraz uprawniające do otrzymania tego dodatku.

Jeżeli podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego okaże się, że źródło ciepła nie zostało zgłoszone do CEEB, Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokona wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.

Ostateczny termin składania wniosku o wypłatę dodatku węglowego upływa z dniem 30 listopada 2022 roku.

Poradnik dla samorządów dotyczący wypłaty dodatku węglowego dostępny jest na stronie https://www.gov.pl/web/klimat/poradnik-dla-samorzadow-dotyczacy-wyplaty-dodatku-weglowego

 

https://www.gorzyce.pl/aktualnosci/index/Informacja-w-sprawie-dodatku-weglowego/idn:467

do góry