• język migowy
 • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Aktualności/Stawki podatkowe

Stawki podatkowe

30 Grudnia 2019

27.11. i 19.12.2019 r. odbyły się kolejne sesje Rady Gminy Gorzyce. Rada Gminy uchwaliła na mój wniosek m.in. obowiązujące w 2020 r.: > stawki podatkowe > stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi > budżet gminy Gorzyce na 2020 r.

STAWKI PODATKOWE

 • Nie były podnoszone w latach 2014-2019.
 • Istnieje konieczność zwiększenia stawek m.in. z uwagi na rosnące wydatki bieżące (wzrost wynagrodzeń) oraz konieczność utrzymania wydatków majątkowych (inwestycjnych) na wysokim poziomie gwarantującym dalszy rozwój naszej gminy. Tradycyjnie największą pozycję w budżecie zajmuje oświata. Wydatki na oświatę wyniosą 36 mln zł (w tym 27 mln zł – wynagrodzenia). Szacujemy, że na oświatę przeznaczymy w 2020 r. około 5 mln więcej w stosunku do 2019 r.
 • Wydatki majątkowe w uchwalonym budżecie na 2020 r. opiewają na kwotę ponad 15 mln zł. Już dziś wiemy, że w związku z rekomendacją kolejnej inwestycji do dofinansowania w ramach Fundusz Dróg Samorządowych, zwiększymy je do poziomu 18 mln zł
 • podatek od nieruchomości - stawki ulegają zwiększeniu,
  • stawki na 2020 r. zawiera tabela
  • Od budynków lub ich części:
   • od budynków mieszkalnych lub ich części za 1m² powierzchni użytkowej 0,81 zł
   • od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za 1m² powierzchni użytkowej 21,49 zł
   • od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, za 1m² powierzchni użytkowej 11,18 zł
   • od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, za 1m2 powierzchni użytkowej 4,87 zł
   • od budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, za 1m² powierzchni użytkowej 5,37 zł
   • od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, znajdujących się na ogólnodostępnych, zorganizowanych terenach wypoczynkowych, za 1 m² powierzchni użytkowej 12,08 zł
   • od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
  • Od gruntów:
   • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, za 1m² powierzchni – 0,95 zł
   • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, za 1m² powierzchni – 0,37 zł
   • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, za 1 ha powierzchni – 4,80 zł
   • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, na ogólnodostępnych, zorganizowanych terenach wypoczynkowych, za 1m² powierzchni – 0,24 zł
   • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1398 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, za 1m² - 3,15 zł
 • podatek od środków transportowych - stawki pozostają bez zmian.
do góry