Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
 • język migowy
 • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Samorząd/Władze gminy/Zastępca Wójta Gminy

Zastępca Wójta Gminy

Sylwia CzarneckaDaniel Kurasz

Funkcję Zastępcy Wójta pełni od 1.01.2022 roku.

Zastępca Wójta podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta.

Do zakresu zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:

 1. Współpraca z Wójtem w zakresie kierowania bieżącymi sprawami Gminy i Urzędu.
 2. Zastępowanie Wójta w czasie jego nieobecności.
 3. Realizacja przyjętej polityki oświatowej oraz innych dokumentów programowych w zakresie oświaty i wychowania.
 4. Kierowanie Referatem Oświaty, w tym m. in.
  - ustalanie szczegółowych zakresów czynności dla podległych pracowników
  - zapewnienie właściwych warunków pracy podległym pracownikom oraz nadzór nad przestrzeganiem przez nich postanowień regulaminu pracy, przepisów BHP i p.poż. oraz tajemnic  prawnie chronionych,
  - dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników,
  - opracowywanie planów finansowych do projektu budżetu gminy w części dotyczącej referatu oraz sprawozdań w wykonania budżetu,
  - gospodarowanie przyznanymi środkami budżetowymi oraz mieniem gminy zgodnie z uchwałami Rady Gminy oraz wnioskowanie o dokonanie zmian,
 5. Nadzór nad udostępnianiem informacji publicznej i przekazywaniem właściwych informacji do Biuletynu Informacji Publicznej oraz kontrola poprawności i aktualności informacji udostępnionych w BIP i na stronie internetowej gminy zgodnie z właściwością referatu. Pełnienie bezpośredniego nadzoru i zwierzchnictwa służbowego nad Referatem Oświaty, Gminnym Zespołem Obsługi Finansowej i gminnymi placówkami oświatowymi.
 6. Zapewnienie prawidłowego, terminowego i zgodnego z prawem wykonywania zadań przez nadzorowane komórki i jednostki.
 7. Składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w granicach udzielonych upoważnień.
 8. Wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu Wójta oraz innych dokumentów w granicach upoważnienia.
 9. Podpisywanie korespondencji i dokumentów, w tym dokumentów finansowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami wewnętrznymi i otrzymanymi upoważnieniami.
 10. Organizowanie i nadzorowanie przygotowania materiałów i projektów rozstrzygnięć dla Wójta oraz projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta w zakresie zadań realizowanych przez podległe komórki i jednostki.
 11. Efektywne, oszczędne i celowe gospodarowanie środkami budżetu gminy i składnikami mienia komunalnego w zakresie wynikającym z podziału zadań oraz układu planu finansowego jednostki.
 12. Zabieganie o należne gminie dotacje celowe oraz możliwe do pozyskania środki finansowe z innych źródeł pozabudżetowych.
 13. Współpraca z Radą Gminy oraz Komisjami Rady i sołtysami w zakresie powierzonych obowiązków.
 14. Przyjmowanie stron w sprawach skarg i wniosków.
 15. Wykonywanie innych zadań dotyczących gminy, powierzonych przez Wójta, na podstawie upoważnienia.
do góry