Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
 • język migowy
 • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail

Wójt Gminy

Wójt Gminy Daniel JakubczykDaniel Jakubczyk

Wójt został wybrany w wyborach przeprowadzonych w dniu 07.04.2024 r.

PRZYJMOWANIE STRON W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

Informujemy, iż w sprawach skarg i wniosków mieszkańców, wójt gminy przyjmuje w:

 • poniedziałki w godz. od 14.00 do godz. 17.00
 • środy od godz. 08.00 do godz. 12.00

W celu usprawnienia pracy, prosimy o wcześniejsze umówienie się z wójtem pod nr tel. +48 32 451 30 56 w. 32.

DO ZAKRESU ZADAŃ WÓJTA NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:

 1. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. Powoływanie i odwoływanie Zastępcy Wójta,
 3. Wydawanie zarządzeń, decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz innych dokumentów zastrzeżonych do kompetencji Wójta,
 4. Nadzorowanie procesu przygotowywania oraz akceptacja projektów uchwał Rady opracowywanych przez pracowników Urzędu oraz określanie sposobu wykonywania uchwał Rady,
 5. Nadzorowanie przygotowania projektu budżetu gminy i jego realizacji,
 6. Wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy,
 7. Nadzorowanie i koordynowanie wykonywania zadań obronnych w stałej i wyższych stanach gotowości obronnej,
 8. Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności w stosunku do pracowników samorządowych,
 9. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, w tym dokonywanie okresowych ocen pracowników,
 10. Zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 11. Okresowe zwoływanie, nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu, narad z udziałem Kierownictwa Urzędu w celu uzgadniania i współdziałania przy realizacji zadań,
 12. Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 13. Prowadzenie bezpośredniego zwierzchnictwa służbowego oraz nadzoru nad pracą Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika, Urzędu Stanu Cywilnego, Referatu Gospodarki Komunalnej, Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych, Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, Referatu Strategii i Funduszy Zewnętrznych oraz samodzielnych stanowisk, a także Ośrodka Pomocy Społecznej, Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej, samorządowych instytucji kultury, Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica",
 14. Rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 15. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgodnie ze Statutem Gminy,
 16. Rozpatrywanie skarg na pracowników Urzędu,
 17. Gospodarowanie mieniem komunalnym i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłową gospodarkę finansową gminy,
 18. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
 19. Udzielanie upoważnień i pełnomocnictw w sprawach należących do jego kompetencji,
 20. Przyjmowanie i analiza oświadczeń majątkowych i innych oświadczeń wymaganych przez przepisy prawa, składanych przez pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz osób upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta.
 21. Sprawowanie ogólnego nadzoru nad pracą Urzędu,
 22. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, Statut Gminy, niniejszy regulamin oraz uchwały Rady.

Kompetencje wójta wynikają z ustawy o samorządzie gminnym, statutu gminy i uchwał rady gminy.

do góry