Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Dla mieszkańca/Zarządzanie kryzysowe/Jak najszybciej i najskuteczniej dowiedzieć się o (..)

Jak najszybciej i najskuteczniej dowiedzieć się o szkodliwym zanieczyszczeniu powietrza przekraczającym dopuszczalne normy.

27 Października 2019

Opracowane przez Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska treści powiadomień o stanie powietrza, poprzez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim (WCZK), w celu powiadomienia ludności niezwłocznie przesyłane są do środków masowego przekazu (Polskie Radio Katowice, TVP Katowice oraz innych), publikuje się je na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (http://www.katowice.uw.gov.pl) oraz dystrybuuje poprzez Regionalny System Ostrzegania (RSO). Ponadto, w ramach SWO przekazywane są jako ostrzeżenia do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego (PCZK). Zadaniem PCZK jest przekazanie ostrzeżeń między innymi do organów gmin oraz ludności.
Powiadamianie (ostrzeganie) ludności przez powiat czy też gminę, powinno odbywać się poprzez lokalne środki masowego przekazu, strony internetowe urzędów, systemy powiadamiania sms, placówki służby zdrowia, szkoły, przedszkola, żłobki, inne instytucje publiczne. Istotną rolę w tym systemie odgrywają gminy, które bezpośrednio współpracują z ww. jednostkami. W przypadku Gminy Gorzyce informacje takie będą umieszczane na stronie internetowej urzędu, oraz wyświetlane na ogłoszeniowej tablicy LED w Gorzycach.
W szczególności duże znaczenia ma dotarcie z informacją do grup najbardziej narażonych na skutki zagrożenia, tj. do dzieci (ich opiekunów) oraz do osób starszych i chorych. Dlatego też chciałbym rekomendować Państwu spowodowanie by każdy zainteresowany, a w szczególności kierownicy placówek takich jak: domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola, żłobki, placówki zdrowia itp., korzystali z ostrzeżeń publikowanych w systemie RSO, w szczególności z wykorzystaniem aplikacji zainstalowanej w urządzeniach mobilnych, np. w smartfonie (w załączeniu Informacja na temat korzystania z RSO).

do góry