Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Pomoc dla Ukrainy/XLII Sesja Rady Gminy Gorzyce VIII kadencji

XLII Sesja Rady Gminy Gorzyce VIII kadencji

28 Czerwca 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), 30 czerwca 2022r. o godz. 16.30 odbędzie się XLII SESJą RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji, w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2030.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2022 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/387/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia w 2022 roku dodatkowej pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania drogami - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 5055S w Bluszczowie".
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonych na terenie Gminy Gorzyce, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Gorzyce na lata 2021-2030.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce na lata 2023-2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Gorzyce, a nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach.
13. Wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie posiedzenia.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce, poświęcone zaopiniowaniu projektów w/wym. uchwał odbędzie się 30 czerwca 2022 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.

do góry
top_baner