• język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Aktualności/Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie: zwolnienia (..)

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie: zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 r.

19 Lutego 2021

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie: zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży  należnej w 2021 r.

Zgodnie z uchwałą NR XLII/371/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informuję, co następuje: w okresie od 5.02.2021 r. do 11.02.2021 r. został poddany konsultacji projekt uchwały w sprawie: zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży  należnej w 2021 r.

W wyznaczonym terminie, to jest do 18.02.2021 r., nie zostały złożone żadne opinie dotyczące przedmiotu konsultacji.

Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji oznacza akceptację projektów aktów prawa miejscowego.

Gorzyce, dnia 19.02.2021 r.

 Z up. Wójta

Maria Władarz

Sekretarz Gminy

do góry