Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail

Sesja Rady Gminy

20 Grudnia 2021

22 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 15.30, w Gminnym Centrum Kultury, odbędzie się XXXV SESJA RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022 - 2030.
6. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania drogami.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej Gminie Lubomia na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach na 2022 rok oraz określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku szkolnym 2021/2022 dotacji Miastu Rybnik na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku szkolnym 2021/2022 dotacji Miastu Wodzisław Śląski na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku szkolnym 2021/2022 dotacji Miastu Jastrzębie-Zdrój na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021 - 2026.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2021 rok,
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia w budżecie Gminy Gorzyce na 2021 rok wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gorzyce do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 - 2024.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej w Gorzyczkach.
22. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Olzie w rejonie ul. Wiejskiej na okres powyżej 3 lat tj. nie dłużej niż do dnia 31.12.2042 r.
23. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Olzie w rejonie ul. Wiejskiej na okres powyżej 3 lat tj. nie dłużej niż do dnia 31.12.2042 r.
24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gorzyce.
25. Wolne wnioski i zapytania.
26. Zamknięcie posiedzenia.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce, poświęcone zaopiniowaniu w/wym. uchwał odbędzie się w dniu 20 grudnia 2021 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach

do góry
top_baner