Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Aktualności/Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi (..)

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gorzyce

13 Września 2023

 Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/371/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza, że w okresie od 14.09.2023 r. do 20.09.2023 r. poddaje konsultacjom projekt uchwały w sprawie:

ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gorzyce.

Opinie dotyczące w/w projektu należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Gorzycach lub przesłać drogą elektroniczną w terminie do 27.09.2023 r. na adres e-mail: gorzyce@gorzyce.pl z zaznaczeniem w temacie „opinia do projektu uchwały”. 

Jednostką organizacyjną prowadzącą sprawę jest Urząd Gminy w Gorzycach, ul. Bogumińskiej 13 - Referat Kultury Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego, tel. 324513056 wew.25, 68

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.gorzyce.pl/ogloszenia/index/Ogloszenie-o-konsultacjach-z-organizacjami-pozarzadowymi-w-sprawie-ustalenia-wysokosci-ekwiwalentu-dla-strazakow-ratownikow-i-kandydatow-na-strazakow-ratownikow-Ochotniczych-Strazy-Pozarnych-Gminy-Gorzyce.-/idn:2352

do góry