• język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Aktualności/Ogłoszenie o konsultacjach dotyczące Karty Dużej Rodziny

Ogłoszenie o konsultacjach dotyczące Karty Dużej Rodziny

8 Października 2020

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/371/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza, że w okresie od 8.10.2020 r. do 14.10.2020 r. poddaje konsultacji projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/132/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny w Gminie Gorzyce”.

Opinie dotyczące w/w projektu należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Gorzycach lub przesłać drogą elektroniczną w terminie do 21.10.2020 r. na adres e-mail: l,  z zaznaczeniem w temacie „opinia do projektu uchwały”.

Osobą prowadzącą sprawę przedmiotowych konsultacji jest Sekretarz Gminy,
tel. 32 4513 056 w. 51.

Link prowadzi do Biuletynu Informacji Publicznej, gdzie znajduje się projekt projekt uchwały 

do góry