• język migowy
 • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Aktualności/Dotacje na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu

Dotacje na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu

4 Sierpnia 2021

Wójt Gminy Gorzyce informuje, że do dnia 16 sierpnia 2021 r. można składać wnioski o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Gorzyce w roku 2022.

Na podstawie art. 27 ust. 2 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2020 poz. 1133) oraz uchwały nr X/77/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Gorzyce z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021, poz. 305 ze zm.)

Wnioski można składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Gorzyce, 44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15

Dotacja może być przyznana klubom sportowym działającym na obszarze Gminy Gorzyce niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.

Dotacja powinna służyć realizacji celu publicznego którym jest:

 • poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych i mieszkańców gminy,
 • zwiększenie dostępu społeczności lokalnej do działalności sportowej,
 • osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,
 • rozwój sportowy dzieci i młodzieży,
 • upowszechnienie rekreacji i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Gorzyce,
 • utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej,

Środki dotacji mogą być przeznaczone w szczególności na:

 • realizację programów szkolenia sportowego,
 • zakup sprzętu sportowego, strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie i modernizację posiadanego sprzętu sportowego,
 • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych w określonej dyscyplinie sportowej lub uczestnictwa w tych zawodach,
 • pokrycia kosztów utrzymania obiektów sportowych oraz pokrycie kosztów remontów bieżących,
 • wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
 • organizację imprez sportowych.

Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

 • zapłaty kar, mandatów i innych kar sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub na zawodników tego klubu,
 • zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
 • kosztów, które klub sportowy poniósł na realizację projektu przed zawarciem umowy o udzielenia dotacji,
 • wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego,
 • kosztów transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
 • innych wydatków niezwiązanych bezpośrednio z zadaniami określonymi w poprzednim punkcie.

Wójt Gminy Gorzyce może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych dokumentów lub informacji:

W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy Gorzyce wyznaczy termin, nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni i wzywa klub sportowy do ich usunięcia lub do uzupełnienia wniosku.

 

Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostanie bez rozpatrzenia.

Złożone wnioski, spełniające wymogi formalne, rozpatrywane będą w szczególności według następujących kryteriów:

 • znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego,
 • koszt realizacji projektu oraz wysokość planowanych środków własnych zaangażowanych w jego realizację,
 • ilość osób objętych programem szkolenia sportowego i jego cykliczność,
 • przedstawioną kalkulację kosztów realizacji projektu w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu przedsięwzięcia,
 • posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, lokalowe umożliwiające realizację projektu,
 • koszty utrzymania bazy sportowo-rekreacyjnej,
 • prawidłowość i terminowość rozliczenia projektów realizowanych przez klub sportowy w latach

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz 1062) Kub sportowy jest obowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  co zostanie szczegółowo określone w umowie.

Klub sportowy może zostać wezwany, w miarę potrzeby, do dostosowania kosztorysu lub zakresu zadań do kwoty przyznanej dotacji.

Wójt Gminy Gorzyce poda do publicznej wiadomości informację o przyznanych dotacjach poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zainteresowane kluby sportowe zostaną poinformowane o przyznaniu kwoty dotacji na realizację projektu lub o odmowie przyznania dotacji.

Dotacje dla klubów sportowych będą przyznawane i realizowane w ramach środków finansowych uchwalanych w budżecie gminy na ten cel.

Suma przyznanych dotacji na  realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Gorzyce w roku 2021 wyniosła 372.750,00 zł

Dodatkowe informacje dotyczące naboru wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Gorzyce w roku 2020, można uzyskać w Referacie Spraw Obywatelskich - tel. 32 4513056 wew. 37, 25

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2021-08-04 wniosek o przyznanie dotacji.pdf
ilość pobrań: 55
wniosek o przyznanie dotacji.pdf 83.61KB zobacz
odt 2021-08-04 Wniosek wersja edytowalna.odt
ilość pobrań: 144
Wniosek wersja edytowalna.odt 18.77KB -

do góry