Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail

Sesja Rady Gminy

13 Czerwca 2022

Informujemy, że 15 czerwca 2022r. o godz. 15.30, w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach odbędzie się  XLI SESJA RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Debata nad raportem o stanie Gminy Gorzyce za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce wotum zaufania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2021 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/55/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gorzyce.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Gorzyce na rok szkolny 2022/2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/237/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce do roku 2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gorzyce.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Olza.

12. Wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce, poświęcone zaopiniowaniu projektów w/wym. uchwał odbędzie się 13 czerwca 2022 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.

 

do góry
top_baner