Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Pomoc dla Ukrainy/Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi (..)

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, ul. Chabrowa w Turzy Śl.

11 Maja 2022

Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/371/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza, że w okresie od 11.05.2022 r. do dnia 18.05.2020 r. poddaje konsultacjom:

- projekt uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Turza Śl - ul. Chabrowa.

Opinie dotyczące w/w projektu uchwały należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Gorzycach lub przesłać drogą elektroniczną w terminie do 25.05.2022 r. na adres e-mail: gorzyce@gorzyce.pl
Komórką organizacyjną Urzędu Gminy w Gorzycach prowadzącą sprawę przedmiotowych konsultacji jest Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami. Tel. 032-4513-056 w. 14.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.gorzyce.pl/ogloszenia/index/Ogloszenie-o-konsultacjach-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego/idn:1659

do góry
top_baner