Dziś jest  22.07.2018   zegar 22:06   Imieniny: Marii, Magdaleny
Logowanie/rejestracjaBaza firmTablica ogłoszeńGalerie zdjęć
Nagłówek strony
Jesteś tutaj: strona główna
Kontrast Rozmiar tekstu A-AA+
epuap  sekap  BIP  Wersja czeska  Wersja niemiecka  Wersja angielska 
Urząd Gminy
powrót   drukuj
Inwestycje

 

Projekt pn. „Budowa przedszkola w Turzy Śląskiej”

 

  •     Cel projektu: Głównym celem projektu była kompleksowa budowa nowoczesnego budynku przedszkola w Turzy Śląskiej. 
  •     Charakterystyka projektu: Projekt polegał na budowie  5-cio oddziałowego przedszkola wraz z salą wielofunkcyjną, zapleczami sanitarnymi, gospodarczymi i magazynowymi, przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.

W ramach prac budowlanych wykonano następujące prace:

  •     Wykonanie stanu zerowego,
  •     Wykonanie stanu surowego
  •     Wykonanie stanu wykończeniowego,
  •     Wykonanie instalacji wewnętrznych,
  •     Zakup pierwszego wyposażenia,
  •     Przyłącza zewnętrzne,
  •     Zagospodarowanie terenu wraz z dostawą i montażem placu zabaw.

Projekt objął też zakup  nowoczesnego wyposażenia zarówno sal dydaktycznych jak i kompletne wyposażenie kuchni wraz z jej pomieszczeniami gospodarczymi i magazynowymi. Ponadto wykonano zagospodarowanie terenu, plac zabaw, ogrodzenie, zieleń, drogi, chodniki oraz oświetlenie.
Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ; Os Priorytetowa XII. Infrastruktura edukacyjna;
Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego; poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT.
Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.12.01.02-24-02DD/15-00
całkowita wartość projektu 5.329.069,30 PLN,
wnioskowane dofinansowanie 1.211.115,52  PLN
 

 

 

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013

Projekt:  „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego”.
Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Działaniami projektowymi mającymi na celu delimitację obszaru w kontekście powstałej autostrady A1 objęte zostały samorządy zlokalizowane w jej sąsiedztwie tj. Miasta: Rybnik (stolica subregionu zachodniego), Żory, Jastrzębie-Zdrój, Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, Gminy: Świerklany, Godów, Gorzyce, Mszana.
Projekt realizowany jest w okresie od sierpnia 2013 do czerwca 2015 r.


Wartość projektu: 3 000 000 zł, w tym:
dotacja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: 2 700 000 zł – 90% (w tym: 85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 15% budżet państwa),
wkład własny partnerów projektu: 300 000 zł – 10%.
Lider projektu: Miasto Rybnik
Koordynator Gminny: Bożena Amalio-Nowak - kierownik Ref. Strategii i Funduszy Zewnętrznych
Tel. kont.324513056 w.48 email. bamalio@gorzyce.pl

Cele projektu:
Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest wdrożenie podejścia funkcjonalnego w planowaniu rozwoju oraz zintegrowane podejście do obszaru funkcjonalnego z Rybnikiem jako ośrodkiem regionalnym.


Powyższy cel główny osiągnięty zostanie poprzez cele szczegółowe:
1. wyznaczenie granic (delimitacja) miejskiego obszaru funkcjonalnego – jest to istotny element realizacji celu głównego w szczególności w kontekście powstałej autostrady A1, której budowa zmieniła, zmodyfikowała powiązania funkcjonalne istniejące do tej pory w regionie (powiązania te skupiły się w znaczącym stopniu wokół powstałej drogi stąd konieczne jest przeprowadzenie analiz, badań).
2. identyfikacja wspólnych celów rozwojowych dla określonego obszaru funkcjonalnego – jest to istotny warunek wdrożenia podejścia funkcjonalnego, planując rozwój nie wystarczy skupić się na jednej jednostce samorządu terytorialnego, kluczem do sukcesu jest określenie potencjałów rozwojowych całego istniejącego obszaru funkcjonalnego. Tylko dzięki temu możliwe jest osiągnięcie efektu synergii na danym obszarze.
3. przygotowanie dokumentacji technicznej przez każdą z gmin uczestniczących w projekcie, dla inwestycji realizującej kierunki rozwoju obszaru funkcjonalnego wyznaczone w dokumencie określającym obszar funkcjonalny (dla osiągnięcia efektu synergii na etapie opracowywania dokumentu strategicznego określone zostaną najistotniejsze kierunki rozwoju danego obszaru funkcjonalnego, a partnerzy projektu wybiorą jeden ich zdaniem najistotniejszy kierunek i dla inwestycji realizujących ten kierunek opracowane zostaną dokumentacje techniczne w zakresie niezbędnej infrastruktury drogowej i komunalnej).
4. wzmocnienie pełnionych przez Rybnik funkcji miejskich oraz rozbudowa powiązań funkcjonalnych między miastem a otoczeniem – będzie to możliwe po delimitacji obszaru funkcjonalnego oraz określeniu zasięgu jego wpływu (pierwszym działaniem w kierunku osiągnięcia tego celu było zainicjowanie przez Rybnik realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia i pełnienie funkcji Wnioskodawcy/Lidera w projekcie); opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięć inwestycyjnych o tym samym charakterze wzmocni relacje gmina-wieś, wzmocni efekt realizacji tych inwestycji, który będzie odczuwalny przez mieszkańców całego obszaru funkcjonalnego, wspólna przedsięwzięcie umocni istniejące i stworzy nowe relacje pomiędzy samorządami.
 

Szczegółowy opis działań:
Działanie 1: Opracowanie dokumentu określającego obszar funkcjonalny
Celem opracowania jest delimitacja miejskiego obszaru funkcjonalnego, określenie zasięgu jego wpływu i kierunków rozwoju przy uwzględnieniu w szczególności powstania autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego; ramach działania 1 przewiduje się w szczególności:
- przetarg na opracowanie dokumentu określającego obszar funkcjonalny,
- opracowanie wstępnej wersji dokumentu określającego obszar funkcjonalny,
- konsultacje społeczne,
- opracowanie ostatecznego dokumentu określającego obszar funkcjonalny.
Działania 2-8: Dokumentacja techniczna dla inwestycji na terenie Miasta Rybnik, Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Gminy Godów, Gminy Gorzyce, Miasta Jastrzębie Zdrój Gminy Mszana, Gminy Świerklany, Miasta Żory
W ramach działań 2-8 powstanie dokumentacja techniczna dla inwestycji na terenie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, realizujących kierunki rozwoju obszaru funkcjonalnego wyznaczone w dokumencie określającym obszar funkcjonalny, który swoim zasięgiem działania obejmie zwarty obszar miejski i gminny oraz powiązaną z nim funkcjonalnie strefę zurbanizowaną; dzięki realizacji zadań promowane będzie wspólne planowanie rozwoju i rozwiązywania problemów miast i otaczających je gmin wiejskich, w tym na bazie poszukiwania lub wzmacniania powiązań miasto-wieś; w ramach działań 2-8 przewiduje się w szczególności:
- przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej,
- wykonanie dokumentacji technicznej.
Działanie9: Promocja projektu.
W ramach działania 9 prowadzona będzie promocja przedmiotowego przedsięwzięcia.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby                   

Projekt pn:  „Przebudowa drogi gminnej ulicy 27 Marca w Turzy Śląskiej wraz z odwodnieniem” 


1. Cel projektu:
Głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i rozwój infrastruktury transportowej  oraz  poprawa dostępności komunikacyjnej dróg lokalnych z drogami powiatowymi.

2. Charakterystyka projektu:
Przedmiotem projektu była przebudowa drogi gminnej ul. 27 Marca wraz z odwodnieniem w Turzy Śląskiej o łącznej długości 1,55 km. Droga przebiega przez tereny o zabudowie ciągłej rozproszonej jak również częściowo przez tereny wolne od zabudowy. Wnioskowany odcinek drogi stanowi jednolity ciąg drogowy; początek jak i koniec stanowią skrzyżowanie – krawędź jezdni ul. Powstańców w Turzy Śląskiej. W projekcie wyodrębniono odcinek drogi zawierający się w jednolitym ciągu drogowym jako koszt kwalifikowany, natomiast pozostałą część drogi wraz z wjazdami do posesji uznano za koszt niekwalifikowany. Wykonana w ramach inwestycji  nowa nawierzchnia, odwodnienie i pobocza pozwoliły przywrócić drodze wymagane parametry techniczne, co wpłynęło na poprawę nośności, zwiększyło jej przepustowość i zmieniło kategorię ruchu  z KR 1 na KR 2.
Rzeczowa realizacja inwestycji została zakończona w marcu 2009 r
Koszt całkowity projektu to:  1.553.917,56 PLN
Dofinansowanie z EFRR to:    785.020,39 PLN

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ; Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej.


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się  na stronie www.slaskie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby                   

Projekt pn: „Gimnazjum - Rozbudowa budynku gimnazjum w Czyżowicach ul. Wodzisławska 111”

1. Cel projektu: Głównym celem projektu było wybudowanie i oddanie do użytku nowej części Gimnazjum w Czyżowicach wraz z nowoczesnym wyposażeniem edukacyjnym, pracownią komputerową, salą audiowizualną i biblioteką.   

2. Charakterystyka projektu:

Projekt polegał na rozbudowie  budynku na potrzeby gimnazjum. dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, z poddaszem użytkowym. Skala i forma budynku nawiązuje do istniejącej wcześniej części, tworząc kompozycyjnie, architektonicznie i komunikacyjnie jednolitą całość. Wybudowano   6 laboratoriów przedmiotowych oraz bibliotekę, pracownię komputerową, salę audiowizualną, pokój nauczycielski, węzły sanitarne, drogi komunikacyjne. Projekt obejmował również nowoczesne pierwsze wyposażenie oraz innowacyjne rozwiązania edukacyjne- zwłaszcza dzięki sali audiowizualnej oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Nadrzędnym celem niniejszego projektu był wzrost jakości kształcenia, poprawa poziomu wykształcenia społeczności gminy oraz usuwanie barier dla niepełnosprawnych.
     

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ; Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna;
Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty

Koszt całkowity projektu 2.542.687,54 PLN,
wnioskowane dofinansowanie 2.161.284,40  PLN

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
 

Projekt pn:  „Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry –  budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce: Rogów -etap I zadanie 1 i 2; Bełsznica – etap I zadanie 3; Olza – etap II zadanie 1”


1.    Cel projektu:
Głównym celem projektu jest  Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry i granicznej rzeki  Olzy poprzez ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków bytowych do odbiorników powierzchniowych oraz  ekosystemów  Polderu Buków, jednego z najważniejszych miejsc dla zachowania bioróżnorodności na obszarze przygranicza, poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska w postaci systemu kanalizacji sanitarnej

2.    Charakterystyka projektu:
Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym w Aglomeracji Oczyszczalni Ścieków Bełsznica w Gminie Gorzyce o łącznej długości 22 919 m, w tym 15.465,5 mb kanalizacji sanitarnej jako koszt kwalifikowany oraz 7.453,5 mb jako koszt niekwalifikowany. Na sieć kanalizacyjną kwalifikującą  się do dofinansowania w ramach  niniejszego projektu składa się:
?    kanalizacja grawitacyjna o długości  9.378,5 m,
?    kanalizacja tłoczna o długości  6.087,5 m,
?    przepompownie sieciowe 4 szt,
?    przepompownie domowe 69 szt,
?    stacja sprężonego powietrza  2 szt.                                                                        

Projekt stanowi element kompleksowego programu budowy kanalizacji sanitarnej dla Gminy Gorzyce. W ramach projektu skanalizowane zostaną miejscowości: Rogów, Bełsznica i Olza w aglomeracji OS Bełsznica.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ; Priorytet V. Środowisko;
Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa.
Koszt całkowity projektu 7.729.380,47PLN,
wnioskowane dofinansowanie 3.840.621,63 PLN

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskieg na lata 2007-2013


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się  na stronie www.slaskie.pl

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
 


Projekt :„Przebudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Rogowie wraz z odwodnieniem”

Cel projektu: Rozwój infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  oraz  poprawa dostępności komunikacyjnej dróg lokalnych z drogami powiatowymi

Charakterystyka  projektu:

Przedmiotem projektu była przebudowa drogi gminnej ul. Polnej wraz z odwodnieniem w Rogowie o łącznej długości 1,96 km. Droga przebiega przez tereny o zabudowie rozproszonej jak również częściowo przez tereny wolne od zabudowy. Wnioskowany odcinek drogi stanowi jednolity ciąg drogowy; początek stanowi skrzyżowanie – krawędź jezdni drogi powiatowej ul. Wyzwolenia w Rogowie, natomiast koniec stanowi skrzyżowanie- krawędź jezdni drogi powiatowej ul. Raciborskiej w Rogowie. W projekcie wyodrębniono odcinek drogi zawierający się w jednolitym ciągu drogowym jako koszt kwalifikowany, natomiast pozostałą część drogi wraz z wjazdami do posesji uznano za koszt niekwalifikowany. Wykonana w ramach inwestycji  nowa nawierzchnia, odwodnienie i pobocza pozwoliły przywrócić drodze wymagane parametry techniczne, co wpłynęło na poprawę nośności, zwiększyło jej przepustowość i zmieniło kategorię ruchu  z KR 1 na KR 2.
Rzeczowa realizacja inwestycji została zakończona w grudniu 2008 r -  odbiór końcowy nastąpił 3.12.2008 r.
Koszt całkowity projektu to  2.125.913,00 PLN
Dofinansowanie z EFRR to   1.151.858,93 PLN


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
 Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
 


Projekt : „Przebudowa drogi gminnej ulicy Polnej w sołectwie Kolonia Fryderyk
wraz z odwodnieniem”


Cel projektu: Rozwój infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  oraz  poprawa dostępności komunikacyjnej drogi lokalnej z drogą krajową
Charakterystyka  projektu:
Przedmiotem projektu była przebudowa drogi gminnej  wraz z odwodnieniem w sołectwie Kolonia Fryderyk na odcinku 983 mb. Realizacja inwestycji pozwoliła przywrócić drodze wymagane parametry techniczne, co przyczyniło  się do  zwiększenia jej kategorii  z KR 1 na KR 2. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię i odwodnienie drogi.
Rzeczowa realizacja projektu zakończyła się w grudniu 2008 roku.


 

ul. Polna

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
 Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
 Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


„NAUTICA – Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach –Budowa krytej pływalni”


Dane obiektu

1. Lokalizacja
Budowa krytego basenu kąpielowego została usytuowana na działkach nr 445/6
i 440/6 w Gorzycach przy ul. Bogumińskiej w pobliżu Domu Pomocy Społecznej.
Od strony północnej przebiega droga krajowa nr 78 Chałupki – Gliwice.
Budynek basenu zlokalizowano w odległości 72 m od osi drogi krajowej.
Dojazd do basenu – zjazd usytuowany na łuku drogi.
Przedmiotowy teren pod budowę basenu nie był zabudowany obiektami kubaturowymi.

2. Parametry techniczne zagospodarowania terenu
- powierzchnia działki - 53.388 m2 (5,3388 ha)
- powierzchnia zainwestowania - 11.861 m2

3. Dane techniczne obiektu
- powierzchnia zabudowy - 2.045 m2
- powierzchnia netto - 4.477 m2
- powierzchnia całkowita - 5.142,7 m2
- kubatura - 23.825 m3

4. Charakterystyka obiektu

4.1. Obiekt składa się z trzech segmentów na 3 poziomach:
a)poziom ±0,00 (parter)
funkcja związana z pierwszą obsługą osób korzystających z pływalni (hol, szatnia
i wc ogólnodostępne),
- funkcja drugiej fazy obsługi (przebieralnia, umywalnia, węzły sanitarne, pomieszczenia właściwe dla zespołu basenowego – hali basenowej, saun, pomieszczenia ratowników, pomieszczenia magazynowe na sprzęt basenowy),
b)poziom – 4,00m (piwnice)
- zlokalizowano jako pomieszczenia techniczne i urządzenia związane z technicznie
prawidłowym funkcjonowaniem basenu (wentylatorownia, kotłownia gazowa,
wymiennikownia, filtrownia, pomieszczenia socjalne personelu technicznego, magazyny)
c)poziom + 4,00 m (piętro)
lokalizacja pomieszczeń obsługi turystycznej, gastronomicznych, administracyjnych oraz trybun dla widowni.

4.2. Opis konstrukcji obiektu:
a)segment A i C
- ściany piwnic – betonowe,
- ściany nadziemia – murowane z pustaków ceramicznych i cegły pełnej, zwieńczone żelbetowymi wieńcami w poziomie stropów tworząc wraz z tarczą stropu oraz żelbetowymi słupami i rdzeniami wzmacniający szkielet budynku,
- stropy – żelbetowe płytowe typu „filigran” lub „2K”
- schody wewnętrzne – żelbetowe płytowe,
- stropodach – płaski wentylowany z pokryciem papowym na prefabrykowanych płytach żelbetowych korytkowych, jedynie w rotundzie klatki schodowej zaprojektowano dach płaski o konstrukcji drewnianej,
b)segment B
- ściany szczytowe - warstwowe grub. 48 cm – murowane z pustaków MAX gr. 29 cm, 10 cm
termoizolacji styropianem i ścianki zewnętrznej gr.12 cm z cegły elewacyjnej klinkierowej,
- ściana zewnętrzna podłużna w postaci przeszklonej ściany kurtynowe

drukuj
powrót  Strona główna  do góry
Kontakt z urzędem
Urząd Gminy w Gorzycach
ul. Kościelna 15
44-350 Gorzyce

Tel./fax: (32) 45 13 056
e-mail: gorzyce@gorzyce.pl

Godziny urzędowania:
Pn: 7.30-17.00,
Wt-Cz: 7.30-15.30,
Pt: 7:30-14:00
Zobacz numery telefonów Urzędu Gminy telefony urzędu gminy
Plan gminy Gorzyce Nautica - kryta pływalnia Film o gminie Wykonanie Dziennik ustaw E-kartki Wyszukiwany zwrot
Kalendarium wydarzeń
Poprzedni miesiąc
lipiec 2018
Następny miesiąc
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Pokaż wydarzenia w okresie:zamknij
Istotna informacja: ta strona wykorzystuje pliki cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej o polityce plików cookies.
FB