Dziś jest  19.04.2019   zegar 14:16   Imieniny: Leona, Adolfa
Logowanie/rejestracjaBaza firmTablica ogłoszeńGalerie zdjęć
Nagłówek strony
Jesteś tutaj: strona główna
Kontrast Rozmiar tekstu A-AA+
epuap  sekap  BIP  Wersja czeska  Wersja niemiecka  Wersja angielska 
Urząd Gminy
powrót   drukuj

Projekty realizowane przez urząd gminy oraz jednostki organizacyjne

Projekty realizowane przez Urząd Gminy Gorzyce

"Udostępnienie Odry i Olzy"
Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.
Projekt realizowany jest w partnerstwie. Partnerami projektu są zarówno Polacy jak i Czesi tj Gmina Mszana, Gmina Gorzyce, Gmina Krzyżanowice z Polski oraz Miasto Bohumin i Miasto Ostrava z Czech. Projekt został wysoko oceniony - znalazł się na 10 miejscu listy rankingowej. W ramach projektu Gmina Gorzyce dokona remontu ścieżki rowerowej na odcinku 600m, wybudowane zostaną 4 miejsca odpoczynku - altany z lawostołami w Gorzyczkach, Gorzycach, w rejonie Nautici oraz w Olzie. Ścieżka rowerowa zostanie odpowiednio oznakowana. Dodatkowo w rejonie GOTSiR NAUTICA zostaną zamontowane 4 lampy solarne oraz stojak na rowery. W ramach projektu przygotowane  zostaną gadżety promocyjne i zorganizowany zostanie rajd rowerowy. Realizacja projektu potrwa do grudnia 2019 r.
 

                                                         

 

 

 

 

 

 Śpiewnik Pieśni Maryjnych

Okładka Śpiewnika

Tradycje oraz kulturotwórcze funkcje pielgrzymowania na pograniczu polsko-czeskim

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Nazwa zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z przebudową zagospodarowania terenu przyległego, na terenie kompleksu sportowego w Czyżowicach przy ulicy Rogowskiej

Cel projektu: Projekt miał na celu poprawę standardu infrastruktury rekreacyjno-sportowej obszaru gminy oraz wzrost jakości życia mieszkańców terenów wiejskich. W ramach operacji wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z odwodnieniem. Ponadto w ramach projektu, zostały przebudowane i zagospodarowane tereny przyległe, wykonano m.in. ogrodzenie działki oraz boiska, nowe piłkochwyty oraz chodniki. Obiekt został wyposażony w nowe ławki, kosze, barierki ochronne oraz bramki przenośne. Wykonano oświetlenie zewnętrzne płyty boiska.

Całkowita wartość zadania: 493.331,87 zł.

Wnioskowane dofinansowanie (wkład EFRROW) : 313.907,00 zł.

Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.


 

 

Nazwa zadania: Remont wraz z termomodernizacją budynku WDK w Gorzycach.

Przedmiotem projektu był kompleksowy remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach, polegającego na wykonaniu termomodernizacji obiektu, poprawie izolacyjności przegród budowlanych powodujących zmniejszenie zapotrzebowania na energię, poprawie standardu budynku oraz dostosowanie obiektu do aktualnych wymogów technicznych. W ramach prac termomodernizacyjnych wykonane zostały m.in.: docieplenia ścian zewnętrznych i dachu, izolacje przeciwwilgociowe wraz z opaską drenażową, wymiana posadzek na gruncie piwnic i parteru z ociepleniem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z pracami przygotowawczymi i towarzyszącymi.

 

Całkowita wartość zadania: 2.293.380,29 zł.
Wydatki kwalifikowane: 1 139 692,28 zł. (zmiana)
Wnioskowane dofinansowanie: 968 738,44 zł. (zmiana)

 

Wniosek złożony w naborze nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-048/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: IV efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.

Działanie: 4.3 efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.

Poddziałanie: 4.3.2 efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej- RIT Subregionu Zachodniego.

 

 

 

 

Nazwa projektu:  "Kraina Odkrywców"

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W ramach umowy
Nr umowy UDA-RPSL.11.01.02-24-048A/16 z dnia 07.11.2016 r.

Oś Priorytetowa XI– Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,

Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego,

Poddziałanie 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej –RIT

Wartość całkowita projektu: 330.433,75 zł.

Wartość dofinansowania: 280.868,69 zł.

Realizacja odbywa się w Przedszkolu Publicznym „Kraina Odkrywców” w Turzy Śląskiej w terminie 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r., i zakłada objęcie wsparciem wszystkich przedszkolaków.

Celem projektu jest: Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych, wzrost jakości i atrakcyjności zadań edukacyjnych wychowawczych w Przedszkolu Publicznym w Turzy Śląskiej dla 150 przedszkolaków oraz utworzenie 25 nowych miejsc przedszkolnych. Wyrównywanie dysproporcji edukacji przedszkolnej , zainteresowań dzieci zajęciami z jakimi do tej pory miały styczności a co za tym idzie zastosowanie nowoczesnych metodami nauczania. Dodatkowo wsparciem zostanie objęty 1 nauczyciel podwyższy kompetencje edukacyjne. W ramach realizacji projektu zakupione zostaną materiały papiernicze, plastyczne oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć i realizacji założeń projektu. Ponadto przeprowadzone będzie szereg zajęć dodatkowych w ramach projektu mogących przyczynić się do poprawy życia przedszkolaków (logopedia, hortiterapia, zajęcia ogólnorozwojowe).

Dzięki w/w projektowi beneficjent utworzył nowe miejsca przedszkolne.

 

 

Nazwa projektu:  "Przedszkolak z klasą"

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W ramach umowy UDA-RPSL.11.01.02-24-023C/16 z dnia 20.07.2016 r.

Oś Priorytetowa XI– Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,

Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego,

Poddziałanie 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej –RIT

Wartość całkowita projektu: 255.896,93 zł.

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 217.512,39 zł.

Realizacja odbywa się w Przedszkolu Publicznym „Kraina Odkrywców” w Turzy Śląskiej w terminie 01.08.2016 r. do 31.08.2017 r., i zakłada objęcie wsparciem wszystkich przedszkolaków.

Celem projektu jest: wzrost jakości i atrakcyjności zadań edukacyjno-wychowawczych w przedszkolu w Turzy Śląskiej dla 125 przedszkolaków w tym utworzenie 32 nowych miejsc przedszkolnych. Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych, kompleksowa diagnoza logopedyczna, wzrost aktywizacji ruchowej korygującej wady postawy u dzieci oraz rozwijanie zainteresowań dzieci nowoczesnymi metodami nauczania z zastosowaniem narzędzi TIK. Dodatkowo wsparciem zostaną objęci pracownicy przedszkola tj. jeden nauczyciel, 1 pomoc nauczyciela oraz jeden pracownik obsługi. Osoby te zostaną zatrudnione w przedszkolu. W ramach realizacji projektu zakupione zostaną materiały papiernicze, plastyczne oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć i realizacji założeń projektu. Ponadto przeprowadzone będzie szereg zajęć dodatkowych w ramach projektu mogących przyczynić się do poprawy życia przedszkolaków (logopedia, rytmika, gimnastyka korekcyjna).

Wniosek ten jest kontynuacją działań związanych z otrzymaniem dofinansowania do inwestycji budowy przedszkola w ramach naboru nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-009/15.

Dzięki w/w projektowi beneficjent utworzył nowe miejsca przedszkolne.

 

 

 Nazwa projektu: “Przebudowa drogi gminnej ulicy Poprzecznej   w miejscowości Rogów
Źródło dofinansowania: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II- Bezpieczeństwo-Dostępność -Rozwój

 •     Okres realizacji: 01.03.2015 r. do 31.10.2015 r.
 •     Data podpisania umowy: w trakcie przygotowania
 •     Wartość całkowita: 1.803.484,62
 •     Wysokość dofinansowania: 819.346,00 zł

Cel projektu: Głównym celem projektu jest rozwój infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  oraz  poprawa dostępności komunikacyjnej drogi lokalnej z drogami powiatowymi.
Opis projektu: Projekt polegać będzie na  przebudowie drogi gminnej ul. Poprzecznej w Rogowie Nr 510162S na długości 644,00mb na odcinku od skrzyżowania z ul. Wodzisławską do skrzyżowania z ul. Wyzwolenia. W trakcie robót zostaną wykonane roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, kanalizacja deszczowa. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia, nowe wjazdy do posesji, oraz zmieniona zostanie organizacja ruchu wraz z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego.

 Nazwa projektu:  "Rozbudowa boiska sportowego  w Gorzyczkach
przy ul. Wiejskiej"

Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  2007-2013  - Odnowa i Rozwój Wsi

 •     Okres realizacji: 24.04.2014 r. – 30.06.2015 r.
 •     Data podpisania umowy: 24.04.2014 r.
 •     Wartość całkowita: 583.227,42 zł
 •     Wysokość dofinansowania: 237.083,00 zł

Cel projektu: Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich rozwój funkcji sportowych i społecznych mieszkańców.
Opis projektu: Realizacja projektu polega na budowie nowego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej. W ramach prac zostanie wykonane odwodnienie,  nowa nawierzchnia oraz ogrodzenie terenu.

 Nazwa projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw: Rogów, Bełsznica, Odra  i Olza-Etap II Zadanie 2-Olza"
Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  2007-2013  działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

 •     Okres realizacji: 17.11.2014 r. do 31.03.2015 r.
 •     Data podpisania umowy: 17.11.2014 r.
 •     Wartość całkowita: 1.335.655,71 zł
 •     Wysokość dofinansowania: 318.000,00 zł

Cel projektu: Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę infrastruktury ochrony środowiska w postaci systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Olza
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o długości 2,4 km w miejscowości Olza. Projekt stanowi element kompleksowego programu budowy kanalizacji sanitarnej dla Gminy Gorzyce. Docelowo dzięki powstałej sieci kanalizacji sanitarnej zostanie podłączone centrum sołectwa Olza, a ścieki będą odprowadzone do istniejącej oczyszczalni ścieków w Bełsznicy. 

 Nazwa projektu: "Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Gorzyce poprzez zagospodarowanie Placu Zabaw w Gorzycach wiatami wolnostojącymi"
Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  2007-2013  Małe projekty

 •     Okres realizacji: 28.11.2014 r.  do 31.03.2015 r.
 •     Data podpisania umowy: 28.11.2014 r.
 •     Wartość całkowita: 30.750,00 zł
 •     Wysokość dofinansowania: 20.000,00 zł

Cel projektu: Celem projektu jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej i zagospodarowanie placu zabaw przy Gminnym Ośrodku Turystyki, Sportu i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach, oraz stworzenie dogodnych warunków do przyjemnego spędzania wolnego czasu .
Opis projektu: W ramach projektu zostaną zakupione oraz posadowione dwie wiaty drewniane z ławkami i stołami. Dodatkowo teren na którym posadowione zostaną wiaty zostanie utwardzony i wybrukowany. Projekt zakłada również zakup dwóch koszy na śmieci oraz dwóch stojaków na rowery. Dzięki realizacji uatrakcyjniony zostanie teren będący wizytówką naszej gminy czyli komleks przy Gminnym Ośrodku Turystyki Sportu i Rekreacji.

  Nazwa projektu: "Przebudowa drogi gminnej ulicy 27 Marca w Turzy Śląskiej wraz z odwodnieniem"

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny  Województwa Śląskiego 2007-2013

 •     Okres realizacji: 24.09.2007 r.- 30.09.2014 r.
 •     Data podpisania umowy: 02.07.2014 r.
 •     Wartość całkowita: 1.553.917,56 zł
 •     Wysokość dofinansowania:745 966,41złzł

Cel projektu: Głównym celem projektu był rozwój infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  oraz  poprawa dostępności komunikacyjnej drogi lokalnej z drogą krajową.
Opis projektu: Przedmiotem projektu była przebudowa drogi gminnej ul. 27 Marca wraz z odwodnieniem w Turzy Śląskiej o łącznej długości 1,55 km. Droga przebiega przez tereny o zabudowie ciągłej rozproszonej jak również częściowo przez tereny wolne od zabudowy. Odcinek drogi stanowi jednolity ciąg drogowy; początek jak i koniec stanowią skrzyżowanie – krawędź jezdni ul. Powstańców w Turzy Śląskiej. Wykonana w ramach inwestycji nowa nawierzchnia, odwodnienie i pobocza pozwoliły przywrócić drodze wymagane parametry techniczne, co wpłynęło na poprawę nośności, zwiększyło jej przepustowość i zmieniło kategorię ruchu z KR 1 na KR 2.

  Nazwa projektu: "Gimnazjum – Rozbudowa budynku gimnazjum w Czyżowicach ul. Wodzisławska 111"
Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny  Województwa Śląskiego 2007-2013

 •     Okres realizacji: 14.08.2007 r. – 28.06.2013 r.
 •     Data podpisania umowy: 04.04.2013 r.
 •     Wartość całkowita: 2.403.116,18 zł.
 •     Wysokość dofinansowania: 1.792.890,70 zł.

Cel projektu: Głównym celem projektu było wybudowanie i oddanie do użytku nowej części Gimnazjum w Czyżowicach wraz z nowoczesnym wyposażeniem edukacyjnym, pracownią komputerową, salą audiowizualną i biblioteką.  
Opis projektu: Projekt polegał na rozbudowie istniejącego budynku gimnazjum w Czyżowicach.  W związku z realizacją projektu wybudowano dwukondygnacyjny budynek w skład którego wchodzi 6 laboratoriów przedmiotowych, biblioteka, pracownia komputerowa, sala audiowizualna, pokój nauczycielski, węzły sanitarne oraz drogi komunikacyjne. W ramach realizacji projektu zostało zakupione nowoczesne wyposażenie oraz wprowadzone zostały innowacyjne rozwiązania edukacyjne (sala audiowizualna). W ramach rozbudowy wybudowana została równiez winda dla osób niepełnosprawnych.


PROJEKTY  PARTNERSKIE

1. Nazwa projektu: „Szkoły na plus – kompleksowe programy rozwojowe dla 7 szkół podstawowych w gminie wiejskiej Gorzyce w województwie śląskim”

 •    Lider: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska
 •    Źródło dofinansowania:  Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 •    Okres realizacji: 01.01.2014 r. -  30.06.2015 r.
 •    Data podpisania umowy: 13.02.2014 r.
 •    Wartość całkowita: 1.561.956,93 zł
 •    Wysokość dofinansowania: 1.374.522,10 zł

Cel projektu:  Celem projektu jest wyrównanie dysproporcji edukacyjnych, rozwój potencjału i kompetencji kluczowych 660 uczniów w ramach programów rozwojowych 7 szkół podstawowych z gminy Gorzyce.  
Opis projektu: Wnioskodawca realizuje projekt zakładający wdrożenie 2-letnich programów rozwojowych szkół poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych, doradztwa i opieki pedagogiczno – psychologicznej. Grupę docelową stanowi 660 uczniów z klas IV-VI z 7 szkół podstawowych z terenu Gminy Gorzyce. Projekt kompleksowo i trwale przyczyni się do zmian jakościowych w ich funkcjonowaniu i rozszerzenia oferty edukacyjne, zawiera określone cele, rezultaty.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z gminą Gorzyce – organem prowadzącym szkoły podstawowe. Rola partnera w projekcie;
- współzarządzanie projektem
- organizacja zajęć
- prowadzenie części zajęć
- wsparcie działań rekrutacyjnych
- udostępnienie sal szkolnych do realizacji projektu
- opieka nad uczestnikami podczas wycieczek edukacyjnych

2. Nazwa projektu: "Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w subregionie zachodnim województwa śląskiego"

 •     Lider:  Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
 •     Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 •     Okres realizacji: 01.02.2013 r. - 30.09.2015 r.
 •     Data podpisania umowy: 18.11.2013 r.

Cel projektu: Celem projektu dla Gminy Gorzyce jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 5 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym poprzez zakup sprzętu komputerowego, bezpłatny dostęp do Internetu oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera a także  utworzenie 2 punktów koordynacyjnych.
Opis projektu: Projekt partnerski „ Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”  realizowany jest przez Lidera – Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego oraz 10 partnerów (Powiat Rybnicki, Powiat Wodzisławski, Gmina Godów, Gmina Gorzyce, Gmina Lubomia, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Gmina Marklowice, Miasto Radlin, Miasto Wodzisław Śląski, Gmina Miejska Żory). Projekt zakłada  zapewnienie sprzętu komputerowego,  dostępu do Internetu  oraz przeprowadzenie  szkoleń z zakresu technologii informatycznych gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Gmina Gorzyce jako partner projektu otrzymała 5 zestawów komputerowych wraz  z oprogramowaniem dla 5 gospodarstw domowych  z terenu Gminy Gorzyce. Ponadto w Gminie Gorzyce utworzono dwa tzw. punkty koordynacyjne, wyposażone w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i dostępem do internetu, z których każdy mieszkaniec może bezpłatnie skorzystać. Punkty koordynacyjne mieszczą się w Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Gorzyczkach oddział w Olzie oraz  Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Gorzyczkach oddział w Turzy Śląskiej.

3. Nazwa projektu:"Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie Subregionu Zachodniego       woj. śląskiego"

 •     Lider: Miasto Rybnik
 •     Źródło dofinansowania:  Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
 •     Okres realizacji: 01.08.2013 r.- 30.06.2015 r.
 •     Data podpisania umowy: 30.07.2013 r.

Cel projektu: Celem projektu dla gminy Gorzyce jest opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Gorzyczkach.  
Opis projektu: Wnioskodawcą  projektu jest miasto Rybnik, partnerami Czerwionka – Leszczyny, Godów, Gorzyce, Jastrzębie Zdrój, Mszana, Świerklany, Żory. Projekt zakłada wykonanie  dokumentacji technicznej dla inwestycji na terenie gmin partnerskich. Zakres tematyczny projektu dotyczy spójnego systemu inwestycyjnego obszaru, w tym w zakresie niezbędnej infrastruktury drogowej i komunalnej. W ramach projektu zostaną opracowane dla  Gminy Gorzyce następujące opracowania:  
a) dokumentacja projektowa obejmująca kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych leżących wzdłuż autostrady A1 w subregionie zachodnim w gminie Gorzyce,  
b) Lokalny Program Rewitalizacji.
 PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY GORZYCE

Wiejski Dom Kultury w Olzie
1. Nazwa projektu: „Dziecięca Akademia Kreatywności”

 •     Źródło dofinansowania: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 •     Okres realizacji: 01.09.2014 r. - 28.02.2015 r.
 •     Data podpisania umowy: 01.09.2014 r.
 •     Wartość całkowita: 7 625,00 zł
 •     Wysokość dofinansowania: 5 000,00 zł

Opis projektu: Zajęcia florystyczne, plastyczno – techniczne, fotograficzne, kulinarne, rytmiczno – ruchowe dla dzieci od 5 do 13 lat; uroczyste zakończenie projektu – spektakl teatralno – taneczny połączony z wystawą prac uczestników.

 drukuj
powrót  Strona główna  do góry
Kontakt z urzędem
Urząd Gminy w Gorzycach
ul. Kościelna 15
44-350 Gorzyce

Tel./fax: (32) 45 13 056
e-mail: gorzyce@gorzyce.pl

Godziny urzędowania:
Pn: 7.30-17.00,
Wt-Cz: 7.30-15.30,
Pt: 7:30-14:00
Zobacz numery telefonów Urzędu Gminy telefony urzędu gminy
Plan gminy Gorzyce Nautica - kryta pływalnia Film o gminie Wykonanie Dziennik ustaw E-kartki Wyszukiwany zwrot
Kalendarium wydarzeń
Poprzedni miesiąc
kwiecień 2019
Następny miesiąc
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Pokaż wydarzenia w okresie:zamknij
Istotna informacja: ta strona wykorzystuje pliki cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej o polityce plików cookies.
FB